Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody otrzymywania i badania nanostruktur

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-MOBN-LS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody otrzymywania i badania nanostruktur
Jednostka: Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość fizyki ogólnej, podstaw fizyki atomowej, termodynamiki i fizyki statystycznej, mechaniki kwantowej i elektrodynamiki.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

wykład 30

seminarium 15

konsultacje 10

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 55

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

przygotowanie się do seminarium 10

studiowanie literatury 10

przygotowanie się do egzaminu 10

Łączna liczba godzin niekontaktowych 30

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1


Całkowita liczba punktów ECTS dla modułu 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji na studiach drugiego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII – 39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017


W1-W4 - egzamin, odpowiedź ustana, prezentacja

U1,U2 - egzamin, odpowiedź ustana, prezentacja

K1, K2 - egzamin, odpowiedź ustana, prezentacjaSposób weryfikacji na studiach drugiego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV - 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019


W1-W4 - egzamin, odpowiedź ustana, prezentacja

U1,U2 - egzamin, odpowiedź ustana, prezentacja

K1, K2 - egzamin, odpowiedź ustana, prezentacjaPełny opis:

Przedmiot obejmuje następujące zagadnienia:

1. Struktura powierzchni (sieć dwuwymiarowa, sieć odwrotna, strefy Brillouine'a, relaksacja, rekonstrukcja, defekty, przykłady, granica faz, wzrost warstw, modele wzrostu cienkich warstw).

2. Stany powierzchniowe (jednowymiarowy model powierzchni, stany powierzchniowe metalu, źródła stanów powierzchniowych).

3. Epitaksja z wiązek molekularnych.

4. Chemiczne osadzanie z fazy gazowej.

5. Skaningowa mikroskopia tunelowa.

6. Mikroskopia sił atomowych.

7. Skaningowa mikroskopia elektronowa.

8. Spektroskopia fotoelektronów w zakresie promieniowania rentgenowskiego.

9. Spektroskopia elektronów Augera.

10. Teoria funkcjonału gęstości.

11. Pomiar grubości cienkich wartsw.

12. Kwantowy efekt rozmiarowy.

13. Izolatory topologiczne.

14. Materiały dwuwymiarowe (grafen, silicen, germanen).

15. Powierzchnie schodkowe.

Literatura:

1. C. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN, Warszawa 1999.

2. M. Subotowicz (red.), Metody doświadczalne w fizyce ciała stałego, Lublin 1976.

3. H. Lüth, Surfaces and Interfaces of Solids, second edition, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1993.

4. J. A. Venables, Introduction to Surface and Thin FilmProcesses, Cambridge University Press, 2000.

5. R. Howland, L. Benatar, STM/AFM mikroskopy ze skanującą sondą, elementy teorii i praktyki, WIM PW, Warszawa 2002.

6. http://www.ostm.umcs.lublin.pl

7. C.R. Brundle, A.D. Baker, Electron Spectroscopy: Theory, Techniques and Applications, Academic Press, 1978.

8. N. Winograd, S.W. Gaarenstroom, X-Ray Photoelectron Spectroscopy, w Physical Methods in Modern Chemical Analysis, Academic Press, 1980.

9. K. Capelle, A Bird's-Eye View of Density-Functional Theory, arXiv:cond-mat/0211443

10. C. Buzea, K. Robbie, State of the art in thin film thickness and deposition rate monitoring sensors, Rep. Prog. Phys. 68, 385 (2005).

11. M. Milun, P. Pervan, D.P. Woodruff, Quantum well structures in thin metal films: simple model physics in reality ?, Rep. Prog. Phys. 65, 99 (2002).

12. M.Z. Hasan, C.L. Kane, Topological insulators, Rev. Mod. Phys. 82, 3045 (2010).

13. M. Krawiec, Struktury jednowymiarowe na powierzchniach krzemu, materiały dodatkowe.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII – 39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1. Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, obejmującą podstawy mechaniki kwantowej, fizyki fazy skondensowanej i termodynamiki niezbędną do rozumienia i opisu zjawisk i procesów przyrodniczych; K_W01,K_W03.

W2. Zna zawansowane techniki doświadczalne i numeryczne stosowane w fizyce materii skondensowanej; K_W05

W3. Zna techniki mikroskopowe i spektroskopowe służące do obserwacji, obrazowania i badania powierzchni ciała stałego oraz molekuł; K_W05

W4. Posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w fizyce nanostruktur; K_W05

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi zaplanować i przeprowadzić zawansowany eksperyment;K_U01, K_U04

U2. Potrafi samodzielnie korzystać z literatury naukowej i przedstawić prezentację problemu z zakresu fizyki nanostruktur: K_U05, KU_07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji osobistych i zawodowych; K_K01,K_K02.

K2. Ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę i aspektów etycznych ( np. prawa autorskie, uczciwość naukowa, itp.) pracy naukowej; K_K06.

Na podstawie Uchwały Nr XXIV - 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1. Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, obejmującą podstawy mechaniki kwantowej, fizyki fazy skondensowanej i termodynamiki niezbędną do rozumienia i opisu zjawisk i procesów przyrodniczych; K_W01,K_W03.

W2. Zna zawansowane techniki doświadczalne i numeryczne stosowane w fizyce materii skondensowanej; K_W04

W3. Zna techniki mikroskopowe i spektroskopowe służące do obserwacji, obrazowania i badania powierzchni ciała stałego oraz molekuł; K_W04

W4. Posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w fizyce nanostruktur; K_W04

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi zaplanować i przeprowadzić zawansowany eksperyment;K_U01, K_U03

U2. Potrafi samodzielnie korzystać z literatury naukowej i przedstawić prezentację problemu z zakresu fizyki nanostruktur: K_U04, KU_05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Krytycznie odnosi się do posiadanej wiedzy i rozumie jej znaczenie w rozwiązaywaniu problemów; K_K01

K2. Ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę i aspektów etycznych ( np. prawa autorskie, uczciwość naukowa, itp.) pracy naukowej; K_K06.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.