Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody opracowania wyników pomiarów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-MOWP-LS-1/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Metody opracowania wyników pomiarów
Jednostka: Zakład Metod Jądrowych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

rachunek różniczkowy

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Konwersatorium 15

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 17

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 5

Studiowanie literatury 5

Przygotowanie się do kolokwium 5

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 15

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Konwersatorium 15

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 17

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 5

Studiowanie literatury 5

Przygotowanie się do kolokwium 5

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 15

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1-W3 – kolokwia,

U1-U4 – kolokwia,

U4 –samodzielne opracowania przedstawiane na zajęciach

K1-K3 – kolokwia,


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

W1-W3 – kolokwia,

U1-U4 – kolokwia,

U4 –samodzielne opracowania przedstawiane na zajęciach

K1-K3 – kolokwia


Pełny opis:

Konwersatorium obejmuje następujące tematy:

Teoretyczne podstawy pomiaru – matematyczny model pomiaru.

Definicje i podstawowe pojęcia z zakresu statystyki i analizy niepewności pomiarowych.

Międzynarodowy układ jednostek miar SI.

Przyczyny niepewności pomiarowych.

Sposoby obliczania niepewności pomiarowych.

Prezentacji wyników pomiaru oraz niepewności pomiarowych.

Planowanie i wykonanie pomiaru (uwzględniając spodziewaną formę danych wyjściowych stanowiących wynik doświadczenia/eksperymentu).

Dobór zapisu uzyskanych wyników: tabele, jednostki wielkości mierzonych, analiza wymiarowa.

Parametry urządzeń pomiarowych.

Opracowanie uzyskanych wyników.

Dostosowanie metody analizy niepewności pomiarowej do konkretnego pomiaru.

Wykonanie analizy niepewności pomiarowej wybraną metodą (niepewność bezwzględna, względna, średnia arytmetyczna pomiarów, analiza niepewności z wykorzystaniem rachunku różniczkowego, z wykorzystaniem metody logarytmicznej).

Analiza niepewności pomiarowych w pomiarach wykonanych z dużą statystyką.

Prezentacja graficzna błędów pomiarowych (z wykorzystaniem funkcji Gaussa, histogramu). Wykresy w formie tradycyjnej (np. papier milimetrowy) oraz z wykorzystaniem programów komputerowych (np. Excel, Origin, Grapher, MatLab).

Szacowanie niepewności pomiarowych w przypadku graficznej prezentacji wyników pomiarów – błędy popełniane przy wykonywaniu wykresów.

Obsługa programów kalkulacyjnych i obliczeniowych.

Planowanie doświadczenia/eksperymentu.

Literatura:

1. Siegmund Brandt, Analiza danych, PWN, 1998.

2. Roman Nowak, Statystyka dla fizyków, PWN, 2002.

3. J. L. Kacperski, Opracowanie danych pomiarowych, Uniwersytet Łódzki, 1986.

4. Z. Wroński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Elektryczność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995.

5. J. Sielanko, M. Sowa, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Optyka i elementy fizyki współczesnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1994.

6. W. Bulanda, M. Sowa, H. Murlak-Stachura, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Mechanika. Termodynamika. Fizyka molekularna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1. Zna teoretyczne podstawy pomiaru i zasady planowania eksperymentu; podstawowe pojęcia z zakresu statystyki i analizy niepewności pomiarowych; zna międzynarodowy układ jednostek miar SI. (K_W06, K_W12, K_Inz_W06)

W2. Ma wiedzę z zakresu metod obliczania niepewności pomiarowych (K_W06, K_Inz_W10)

W3. Zna sposoby i techniki prezentacji wyników pomiarów wraz z niepewnościami. (K_W06, K_Inz_W10)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi dobrać metodę analizy niepewności pomiarowych adekwatną do sposobu wykonania doświadczenia i danych wyjściowych. (K_U03)

U2. Potrafi obliczyć niepewność pomiarową. (K_U03, K_U10, K_Inz_U02)

U3. Potrafi prezentować wynik pomiaru wraz z niepewnością. (K_U03, K_U04, K_Inz_U03)

U4. Umie obsługiwać programy kalkulacyjne i obliczeniowe w stopniu niezbędnym do opracowania wyników pomiarów. (K_U04)

KOMPETENCJE

K1. Dba o staranność wykonania pomiaru. (K_K05)

K2. Chętnie podejmuje pracę samodzielną przy opracowaniu wyników oraz współpracuje w grupie weryfikując wyniki. (K_K04)

K3. Jest gotów do samodzielnego planowania i wykonywania pomiarów oraz interpretowania wyników. (K_K01, K_K02)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1. Zna teoretyczne podstawy pomiaru i zasady planowania eksperymentu; podstawowe pojęcia z zakresu statystyki i analizy niepewności pomiarowych; zna międzynarodowy układ jednostek miar SI. (K_W02, K_W05, K_Inz_W03)

W2. Ma wiedzę z zakresu metod obliczania niepewności pomiarowych (K_W02)

W3. Zna sposoby i techniki prezentacji wyników pomiarów wraz z niepewnościami. (K_W05, K_Inz_W02)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi dobrać metodę analizy niepewności pomiarowych adekwatną do sposobu wykonania doświadczenia i danych wyjściowych. (K_U02)

U2. Potrafi obliczyć niepewność pomiarową. (K_U02, K_U10, K_Inz_U02)

U3. Potrafi prezentować wynik pomiaru wraz z niepewnością. (K_U03, K_Inz_U03)

U4. Umie obsługiwać programy kalkulacyjne i obliczeniowe w stopniu niezbędnym do opracowania wyników pomiarów. (K_U05)

KOMPETENCJE

K1. Dba o staranność wykonania pomiaru. (K_K02)

K2. Podejmuje pracę samodzielną przy opracowaniu wyników oraz współpracuje w grupie weryfikując wyniki. (K_K04)

K3. Jest gotów do samodzielnego planowania i wykonywania pomiarów oraz interpretowania wyników. (K_K01)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Marciszuk
Prowadzący grup: Karolina Marciszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.