Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody spektroskopowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-MS-LS Kod Erasmus / ISCED: 13.2 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Metody spektroskopowe
Jednostka: Zakład Fizyki Jonów i Implantacji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Wykład 30

Konsultacje 10

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 40

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,5

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta):

Przygotowanie się do egzaminu 40

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 40

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 1,5

Sumaryczna liczba punktów ECTS w module 3


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Wykład 30

Konsultacje 10

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 40

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,5

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta):

Przygotowanie się do egzaminu 40

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 40

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 1,5

Sumaryczna liczba punktów ECTS w module 3


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1, U1, U2, K1 - egzamin ustny


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

W1, U1, U2, K1 - egzamin ustny


Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Klasyfikacja fal elektromagnetycznych.

2. Materiały optyczne i ich charakterystyki spektralne.

3. Spektrometry i spektrografy optyczne: ogniskowa spektrometru, świetlność, strumień promieniowania, dyspersja, zdolność rozdzielcza spektrometru pryzmatycznego, kryterium Rayleigha, dyfrakcja Fraunhoffera.

4. Siatki dyfrakcyjne. Natężenie światła ugiętego na siatce. Przedział dyspersji i zdolność rozdzielcza spektrometru siatkowego.

5. Interferencja. Przestrajalne interferometry Fabry-Perota, finesse, rozdzielczość, etalony F-P. Spektroskopia Brillouina rozpraszania światła.

6. Filtry interferencyjne. Wzory Fresnela. Zwierciadła wielowarstwowe. Warstwy przeciwodblaskowe.

7. Interferometr Michelsona. Spektroskopia fourierowska w podczerwieni, porównanie ze spektroskopią klasyczną. Metoda osłabionego całkowitego wewnętrznego odbicia (ATR).

8. Spektroskopia laserowa. Lasery przestrajalne. Laser tytanowo-szafirowy.

9. Spektroskopia Ramana i jej zastosowania. Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana (SERS), TERS.

10. Odbiciowa spektroskopia modulacyjna (elektro- i fotoodbicie), jej zastosowanie w badaniach niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych.

11. Spektroskopia fotoluminescencji i elektroluminescencji. Współczesne lasery półprzewodnikowe.

12. Metody formowania szybkich impulsów. Lasery femtosekundowe. Spektroskopia z rozdzielczością czasową.

13. Rentgenowska spektroskopia fluorescencyjna (XRF), podstawy fizyczne i zastosowanie.

14. Badania absorpcyjnej rentgenowskiej struktury subtelnej EXAFS i rentgenowskiej struktury przykrawędziowej XANES.

15. Spektroskopia fotoelektronowa: UPS, XPS i jej zastosowanie.

16. Synchrotronowe źródła światła.

17. Spektroskopia rozpraszania wstecznego Rutherforda (RBS).

18. Spektroskopia mas jonów wtórnych (SIMS).

Literatura:

1. W. Demtröder: Spektroskopia laserowa, PWN, Warszawa, 1993.

2. A. Oleś: Metody eksperymentalne fizyki ciała stałego, WNT Warszawa 1998.

3 .J. Misiewicz, G. Sęk, A. Podhorodecki, Optyczna spektroskopia nanostruktur, Wyd. Politechniki Wrocławskiej.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1. Zna fizyczne zasady działania oraz budowę aparatury wykorzystującej metody spektroskopowe, stosowanej w laboratoriach naukowych, medycznych oraz przemysłowych. (K_W01, K_W05, K_W07, K_Inz_W11)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi na podstawie opisu zjawiska fizycznego i dostępnych instrukcji przygotować układy doświadczalne do pomiarów. (K_U10, K_Inz_U01, K_Inz_U06)

U2. Potrafi na podstawie literatury naukowej i innych dostępnych materiałów przygotować opracowanie lub prezentację. (K_U07)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Rozumie potrzebę rozwoju osobistego; wykazuje gotowość permanentnego uczenia się. (K_K01, K_K02)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1. Zna fizyczne zasady działania oraz budowę aparatury wykorzystującej metody spektroskopowe, stosowanej w laboratoriach naukowych, medycznych oraz przemysłowych. (K_W05, K_W09)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi zaplanować, zestawić układy do pomiarów oraz zinterpretować ich wyniki w zastosowaniu do zadań inżynierskich. (K_U03, K_Inz_U04)

U2. Potrafi na podstawie literatury naukowej i innych dostępnych materiałów przygotować opracowanie lub prezentację. (K_U04)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Rozumie znaczenie wiedzy dla rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych. (K_K01)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.