Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Numeryczne metody opracowania i wizualizacji wyników pomiarów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-NMOWWP-LS-2/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Numeryczne metody opracowania i wizualizacji wyników pomiarów
Jednostka: Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017


Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

wykład 15

laboratorium 45

konsultacje 10

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 70

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 3

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

przygotowanie się do konwersatorium 15

studiowanie literatury 5

przygotowanie się do egzaminu i kolokwium 10

Łączna liczba godzin niekontaktowych 30

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1

Całkowita liczba punktów ECTS dla modułu 4


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji na studiach drugiego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII – 39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017


W1-W3 - odpowiedź ustana, praca zaliczeniowa

U1,U2 - odpowiedź ustana, praca zaliczeniowa

K1, K2 - odpowiedź ustana, praca zaliczeniowaPełny opis:

Przedmiot obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do programu Matlab, możliwości i zalety.

2. Uruchamianie programu - główne okna.

3. Wprowadzanie i definiowanie zmiennych, macierzy.

4. Podstawowe możliwości: operacje matematyczne, działania na macierzach.

5. Tworzenie wykresów. Operacje w oknie graficznym.

6. Aproksymacja i interpolacja. Metoda najmniejszych kwadratów.

7. M-pliki. Tworzenie, uruchamianie.

Literatura:

1. J. Brzózka, L. Dorobczyński, Matlab – środowisko obliczeń naukowo-

technicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2008.

2. J. Brzózka, L. Dorobczyński, Programowanie w Matlab, Wydawnictwo MIKOM,

Warszawa 1998.

3. B. Mrozek, Z. Mrozek, Matlab – uniwersalne środowisko do obliczeń naukowo-

technicznych, Warszawa 1996.

4. J.H. Mathews, K.D. Fink, Numerical methods using Matlab, Upper Sadle River,

New Jersey 2004.

5. W.Y. Yang, W. Cao, T.-S. Chung, J. Morris, Applied numerical methods using

Matlab, Wiley-Interscience, New Jersey 2005.

6. www.mathworks.com

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII – 39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1. Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, obejmującą podstawy mechaniki kwantowej, fizyki fazy skondensowanej i termodynamiki niezbędną do rozumienia i opisu zjawisk i procesów przyrodniczych; K_W01,K_W03.

W2. Zna zawansowane techniki doświadczalne i numeryczne stosowane w fizyce materii skondensowanej; K_W05

W3. Zna techniki mikroskopowe i spektroskopowe służące do obserwacji, obrazowania i badania powierzchni ciała stałego oraz molekuł; K_W05

W4. Posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w fizyce nanostruktur; K_W05

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi zaplanować i przeprowadzić zawansowany eksperyment;K_U01, K_U04

U2. Potrafi samodzielnie korzystać z literatury naukowej i przedstawić prezentację problemu z zakresu fizyki nanostruktur: K_U05, KU_07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji osobistych i zawodowych; K_K01,K_K02.

K2. Ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę i aspektów etycznych ( np. prawa autorskie, uczciwość naukowa, itp.) pracy naukowej; K_K06.

Na podstawie Uchwały Nr XXIV - 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r.

WIEDZA

W1. Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, obejmującą podstawy mechaniki kwantowej, fizyki fazy skondensowanej i termodynamiki niezbędną do rozumienia i opisu zjawisk i procesów przyrodniczych; K_W01,K_W03.

W2. Zna zawansowane techniki doświadczalne i numeryczne stosowane w fizyce materii skondensowanej; K_W04

W3. Posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w fizyce nanostruktur; K_W04

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi zapisać w formalizmie matematycznym prawa fizyczne; K_U01, K_U02

U2. Potrafi korzystać z programu Matlab: K_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Rozumie potrzebę rozwoju osobistego; K_K01

K2. Ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę i aspektów etycznych ( np. prawa autorskie, uczciwość naukowa, itp.) pracy naukowej; K_K06.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.