Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obrazowanie medyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-OM-LS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obrazowanie medyczne
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

1.Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

-wykład: 30 h

- konsultacje: 1h

łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 31 h

2. Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

- samodzielne zapoznawanie się ze wskazana literaturą (podane tematy):30h

Łączna liczba godzin niekontaktowych:30 h

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział studenta w przewidzianych planem studiów zajęciach dydaktycznych oraz uzyskanie pozytywnych ocen z prac objętych tymi zajęciami.

1. Wykład

-obecność na zajęciach ( w minimum 85% wymiaru godzinowego)

2. Uzyskanie pozytywnej oceny z napisanego opracowania (tematyka :obrazowanie medyczne)

Student otrzyma następującą ocenę zaliczeniową:

1. bardzo dobry, 85 % obecności plus opracowanie

2.dobry + , 75 % obecności plus opracowanie

3.dobry, obecność 85%

4.dostateczny+, obecność 75%

5. dostateczna, obecność 70%

6.niedostateczny, obecność <70%, brak opracowania

Pełny opis:

Celem wykładu jest omówienie podstawowych metod przetwarzania i analizy danych otrzymanych z obrazów medycznych (medical image data) z szerokim wykorzystaniem technik komputerowych. Omawiane są podstawowe urządzenia służące do otrzymywania cyfrowych obrazów medycznych.

Zakres treści przedmiotu:

1.Wstęp historyczny

2.Medyczne obrazy cyfrowe

3. Akwizycja obrazów medycznych

4. Formaty zapisu obrazów medycznych

5.Systemy informatyczne PACS, RIS, HIS

6.Podstawy telemedycyny

7.Przetwarzanie wstępne obrazów medycznych (1), redukcja szumów

8.Przetwarzanie wstępne obrazów medycznych (2),maski i filtry

9.Przetwarzanie wstępne obrazów medycznych (3),rendering

10. Identyfikacja krawędzi obiektów medycznych

11. Segmentacja obiektów medycznych

12.Przeglądarki obrazów medycznych

13. Wizualizacja 3D

14. Cyfrowe atlasy medyczne

Literatura:

1. Maciej Siczek, Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny dla studentów kierunku Informatyka, Skrypt akademicki, UMCS, Lublin, 2011, pdf, strona Instytutu Informatyki UMCS.

2. Maciej Siczek, Diagnostyka obrazowa dla studentów kierunku Informatyka, Skrypt akademicki, UMCS, Lublin, 2011, pdf, strona Instytutu Informatyki UMCS.

3. Marcin Denkowski, Paweł Mikołajczak, Przetwarzanie obrazów cyfrowych, Skrypt akademicki, UMCS, Lublin, 2011, pdf, strona Instytutu Informatyki UMCS.

4. Paweł Mikołajczak,MATLAB - obrazowanie medyczne, Skrypt akademicki, UMCS, Lublin, 2011, pdf, dostarczany indywidualnie każdemu studentowi

5.Ryszard Tadeusiewicz i inni, Wprowadzenie do modelowania systemów biologicznych oraz ich symulacja w środowisku MATLAB, Skrypt akademicki, UMCS, Lublin, 2011, pdf, strona Instytutu Informatyki UMCS.

6.J.Cytowski, J.Gielecki, Cyfrowe przetwarzanie obrazów medycznych, EXIT, Warszawa, 2008.

7. K.Zieliński, M.Strzelecki, Komputerowa analiza obrazu biomedycznego, PWN, Warszawa, 2002

8. I.Bankmann, ed, Handbook of Medical Imaging, Academic Press, New York, 2000.

9.W.Birkfellner, Applied Medical Image Processing, CRC Press, London, 2014

Efekty uczenia się:

Na podstawie uchwały nr XXII-39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016 , 2016/2017.

Uczestnik zajęć po kursie jest zaznajomiony z technikami pozyskiwania i przetwarzania medycznych zdjęć cyfrowych. Zna techniki archiwizacji zdjęć medycznych i ich transmisją w celach diagnostycznych i konsultacji oraz do celów dydaktycznych.

Wiedza:

K-W06 Zna programy komputerowe służące do edytowania tekstu, wykonywania obliczeń i graficznej prezentacji wyników. Zna metody wyznaczania niepewności pomiarowej.

Umiejętności:

K_U04 Potrafi wykorzystać podstawowe pakiety oprogramowania do wykonania opracowania eksperymentu i graficznego przedstawienia wyników pomiaru

K_U05 Posiada umiejętności korzystania z naukowej literatury fizycznej w języku obcym przygotowania prezentacji zjawisk fizycznych, technicznych i technologicznych

K_U12 Potrafi określić związki przyczynowo-skutkowe

Kompetencje społeczne

K_K01 Rozumie potrzebę rozwoju osobistego

K_K06 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

K_K07 Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Na podstawie uchwały nr XXIV-7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 roku dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Wiedza:

K-W06 Zna programy komputerowe służące do edytowania tekstu, wykonywania obliczeń i graficznej prezentacji wyników. Zna metody wyznaczania niepewności pomiarowej.

Umiejętności:

K_U04 Potrafi wykorzystać podstawowe pakiety oprogramowania do wykonania opracowania eksperymentu i graficznego przedstawienia wyników pomiaru

K_U05 Posiada umiejętności korzystania z naukowej literatury fizycznej w języku obcym przygotowania prezentacji zjawisk fizycznych, technicznych i technologicznych

K_U12 Potrafi określić związki przyczynowo-skutkowe

Kompetencje społeczne

K_K01 Rozumie potrzebę rozwoju osobistego

K_K06 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

K_K07 Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mikołajczak
Prowadzący grup: Paweł Mikołajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.