Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia metod jądrowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-PMJ-LS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Pracownia metod jądrowych
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu:

1) Budowy atomu i jadra atomowego,

2) Rozpady promieniotwórcze,


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Laboratorium 75

Konsultacje 30

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 105

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 4

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do kolokwium i wykonania doświadczeń 15

Studiowanie literatury 15

Przygotowanie opracowania 40

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 70

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 3

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 7


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Laboratorium 75

Konsultacje 30

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 105

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 4

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do kolokwium i wykonania doświadczeń 15

Studiowanie literatury 15

Przygotowanie opracowania 40

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 70

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 3

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 7


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1, W2 – kolokwium wstępne, sprawozdanie z wykonania doświadczenia

W3, W4 - kolokwium wstępne, wykonanie ćwiczenia, sprawozdanie z wykonania doświadczenia

W5 - sprawozdanie z wykonania doświadczenia,

U1, U2, U4 - kolokwium wstępne, wykonanie ćwiczenia, sprawozdanie z wykonania doświadczenia

U3 - sprawozdanie z wykonania doświadczenia,

K1 - kolokwium wstępne,

K2, K3 - wykonanie ćwiczenia


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

W1, W2 – kolokwium wstępne, sprawozdanie z wykonania doświadczenia

W3, W4 - kolokwium wstępne, wykonanie ćwiczenia, sprawozdanie z wykonania doświadczenia

U1, U2, U4, U5 - kolokwium wstępne, wykonanie ćwiczenia, sprawozdanie z wykonania doświadczenia,

U3 - sprawozdanie z wykonania doświadczenia,

U6 - kolokwium wstępne, wykonanie ćwiczenia,

U7 - wykonanie ćwiczenia

K1 - kolokwium wstępne,

K2 - wykonanie ćwiczenia


Pełny opis:

Zajęcia na Pracowni Metod Jądrowych mają charakter doświadczalny i koncentrują się na zagadnieniach detekcji promieniowania jądrowego oraz strukturze widm pomiarowych i informacjach w nich zawartych. Studenci poznają strukturę jądrowych układów pomiarowych, detektory promieniowania jądrowego (licznikowe, scyntylacyjne, półprzewodnikowe). Zdobywają umiejętność wnioskowania, na podstawie energetycznych widm pomiarowych cząstek naładowanych i promieniowania gamma, o energetycznej zdolności rozdzielczej spektrometru, cechach charakterystycznych widm, wydajności spektrometru. Nabywają umiejętność obsługi aparatury analogowej i specjalistycznego oprogramowania do obsług analizatorów. Przygotowują rozbudowane raporty (sprawozdania) z przeprowadzonych pomiarów. W praktyce wykorzystują zaawansowane metody analizy statystycznej.

Tematy ćwiczeń:

1) Rejestracja promieniowania jądrowego w ujęciu statystycznym.

2) Analiza numeryczna widm promieniowania.

3) Detektory licznikowe promieniowania jądrowego.

4) Spektrometr półprzewodnikowy HPGe promieniowania gamma

5) Spektrometr półprzewodnikowy promieniowania alfa

6) Spektrometr NaJ(Tl) promieniowania gamma

7) Spektrometr opóźnionych koincydencji gamma-gamma

8) Wielokanałowy analizator amplitudy

9) Czasy życia mionów

Literatura:

[1] Materiały na e-pracownię jądrową dla studentów I stopnia na kierunku fizyka w Instytucie Fizyki UMCS w Lublinie,

[2] C.M. Lederer, V.S.Shirley, Table of Isotopes, 7th ed.,Wiley&Sons 1978.

[3] A. Strzałkowski, Wstęp do fizyki jądra atomowego, PWN Warszawa 1978.

[4] H. Haken, H. C. Wolf, Atomy i kwanty, PWN, Warszawa, 1997.

[5] B. Dziunikowski, S.J. Kalita, Ćwiczenia laboratoryjne z jądrowych metod pomiarowych, Wydawnictwa AGH, Kraków 1995.

[6] V.Acosta, C.L.Cowan, B.J.Graham: Podstawy fizyki współczesnej, PWN 1981.

[7] S. Szpikowski, Elementy mechaniki kwantowej, UMCS 1999.

[8] K. N. Muchin, Doświadczalna fizyka jądrowa. Tom I. Fizyka jądra atomowego. Warszawa, WNT, 1978.

[9] L.A. Sliv, I.M. Band, Gamma luchi (ros), AN SSSR Moskva-Leningrad 1961.

[10] R.S.Hager,E.C.Seltzer, ND A4, 1, 1968.

[11] Dyson N.A. „Promieniowanie rentgenowskie w fizyce atomowej i jądrowej”, PWN 1978.

[12] B. Dziunikowski, O fizyce i energii jądrowej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2001.

[13] Segre

[14] K. Hadyńska-Klęk, Badanie struktury kolektywnej w izotopach wapnia metodą wzbudzeń kulombowskich- rozprawa doktorska, Warszawa, 2013.

[15] K. Korbel Układy elektroniki “front-end”, AGH Kraków 2000.(u Dr 1)

[16] J.L. Kacperski, Opracowanie danych pomiarowych, UŁ 1986.

[17] K. Korbel Ekstrakcja informacji z sygnału radiometrycznego, AGH Kraków 2006.

[18] S. Błoński Energetyczna zdolność rozdzielcza detektorów scyntylacyjnych, Praca dyplomowa, UW Warszawa

[19] G. F. Knoll Radiation Detection and Measurement, Wiley-VCH 2000.

[20] W. Lisiecki, W. Scharf Spektrometry rozkładów amplitudowych, PWN Warszawa 1973.

[21] G. R. Gilmore Practical Gamma-ray Spectrometry, Wiley 2008.

[22] J.B.Birks, The Theory and Practice of Scintillation Couting, Pergamon Press, Oxford 1964.

[23] R.S.Hager, E.C.Seltzer, ND A4, 1, 1968.

[24] M. Otendal, A Compact High-Brightness Liquid-Metal-Jet X-Ray Source Doctoral Thesis Stockholm, Sweden 2006.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Wiedza:

W1. Zna podstawy teoretyczne oraz ma wiedze o metodach doświadczalnych z fizyki atomowej, jądrowej i fizyki ciała stałego. K_W05

W2. Zna w stopniu średniozaawansowanym założenia teoretyczne dziedzin związanych z fizyką jądrową i medyczną oraz dozymetrią. K_W05

W3. Zna budowę i zasadę działania urządzeń specjalistycznych i wybranych układów pomiarowych, w tym spektrometru półprzewodnikowego prom. gamma, alfa, scyntylacyjnego, wielokanałowych analizatorów amplitudy. K_W07, K_W15, K_Inz_W11

W4. Wie jak prawidłowo sformułować problem doświadczalny, przygotować plan eksperymentu i jak go przeprowadzić. Zna zasady planowania złożonego eksperymentu w zakresie fizyki jądrowej. Zna zasady BHP. K_W08, K_W12, K_Inz_W06, K_Inz_W09

W5. Wie jak prawidłowo przygotować opracowanie danych doświadczalnych, przeprowadzić analizę niepewności pomiarowych i wyciągnąć wnioski z doświadczenia. K_W06, K_Inz_W10

Umiejętności:

U1. Potrafi na podstawie opisu zjawiska fizycznego i instrukcji przygotować, zestawić tor pomiarowy i wykonać doświadczenie fizyczne. K_U10, K_Inz_U01, K_Inz_U06

U2. Potrafi wykorzystać podstawowe pakiety oprogramowania do wykonania opracowania eksperymentu i graficznego przedstawienia wyników pomiarów, m.in. programy Word, Excel, Tukan, Grapher, Origin, Fityk. K_U04, K_U10, K_Inz_U03

U3. Posiada umiejętność oszacowania błędu pomiarowego oraz opisania wykonanego eksperymentu (wykonania opracowania). K_U03, K_U04. K_U10, K_Inz_U02

U4. Potrafi przetestować prawidłowość działania i warunki pracy aparatury pomiarowej. K_U12, K_U13, K_Inz_U07

Kompetencje społeczne:

K1. Jest gotów uczyć się, zdobywać nową wiedzę, kompetencje i umiejętności, w tym zawodowe związane wykorzystaniem technik jądrowych w przemyśle i medycynie. K_K02, K_K07

K2. Współpracuje w grupie wykonując proste i złożone ćwiczenia. K_K04

K3. Potrafi zaplanować kolejność czynności w złożonych ćwiczeniach laboratoryjnych lub działalności praktycznej. K_K05

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Wiedza:

W1. Zna podstawy teoretyczne oraz ma wiedze o metodach doświadczalnych z fizyki atomowej, jądrowej i fizyki ciała stałego. K_W04

W2. Zna w stopniu średniozaawansowanym założenia teoretyczne dziedzin związanych z fizyką jądrową i medyczną oraz dozymetrią. K_W04

W3. Zna budowę i zasadę działania urządzeń specjalistycznych i wybranych układów pomiarowych, w tym spektrometru półprzewodnikowego prom. gamma, alfa, scyntylacyjnego, wielokanałowych analizatorów amplitudy. K_W05, K_Inz_W02, K_Inz_W04

W4. Wie jak prawidłowo sformułować problem doświadczalny, przygotować plan eksperymentu i jak go przeprowadzić. Zna zasady planowania złożonego eksperymentu w zakresie fizyki jądrowej. Zna zasady BHP. K_W06, K_W09, K_Inz_W03

Umiejętności:

U1. Potrafi na podstawie opisu zjawiska fizycznego i instrukcji przygotować, zestawić tor pomiarowy i wykonać doświadczenie fizyczne. K_U03, K_Inz_U01

U2. Potrafi wykorzystać podstawowe pakiety oprogramowania do wykonania opracowania eksperymentu i graficznego przedstawienia wyników pomiarów, m.in. programy Word, Excel, Tukan, Grapher, Origin, Fityk. K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_Inz_U02

U3. Potrafi prawidłowo przygotować opracowanie danych doświadczalnych, przeprowadzić analizę niepewności pomiarowych i wyciągnąć wnioski z doświadczenia. K_Inz_U02

U4. Posiada umiejętność oszacowania błędu pomiarowego oraz opisania wykonanego eksperymentu (wykonania opracowania). K_U02, K_U03. K_U04, K_U05, K_Inz_U02

U5. Potrafi przetestować prawidłowość działania i warunki pracy aparatury pomiarowej. K_Inz_U07

U6. Potrafi uczyć się samodzielnie i kierować swoim rozwojem. K_U06, K_U12

U7. Potrafi zaplanować i zorganizować swoją pracę oraz pracę zespołu. K_U11

Kompetencje społeczne:

K1. Ma świadomość posiadanej wiedzy oraz rozumie znaczenie wiedzy w rozwiazywaniu problemów poznawczych i praktycznych. K_K01

K2. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy organizując pracę swoją i zespołu. K_K04

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Zgardzińska
Prowadzący grup: Bożena Zgardzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.