Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polimery naturalne i syntetyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-PNiS-LS-3/3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polimery naturalne i syntetyczne
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.polimery.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 15

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 15

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 5

Przygotowanie się do zaliczenia końcowego 8

Konsultacje 2 godziny

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 15

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe:

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 1

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1-W2 – końcowe zaliczenie ustne

U1 – końcowe zaliczenie ustne

K1-K2 – końcowe zaliczenie ustne

Pełny opis:

Podstawowe wiadomości o polimerach: definicje, budowa, właściwości, podziały.

Metody otrzymywania polimerów syntetycznych.

Tworzywa sztuczne. Środki uszlachetniające właściwości tworzyw sztucznych: stabilizatory, plastyfikatory, barwniki,antypireny, porofory, napełniacze, itp.

Charakterystyka właściwości przykładowych polimerów syntetycznych.

Termoplasty: poliolefiny, poli(chlorek winylu), poli(tetrafluoroetylen), poli(tereftalan etylenu), poliakrylany;

Polimery termo- i chemoutwardzalne: żywice epoksydowe, nienasycone żywice poliestrowe.

Rola i właściwości przykładowych polimerów naturalnych. Polisacharydy, skrobia, celuloza, chityna. Białka, określanie struktury białek, wełna, jedwab, kolagen. Kwasy nukleinowe, struktura DNA.

Literatura:

1. J.F. Rabek, Współczesna wiedza o polimerach, PWN, Warszawa 2009.

2. Z. Florjańczyk, S. Penczek red., Chemia polimerów, Oficyna Wydawnicza

PW, Warszawa 1997.

3. J. Pielichowski, A. Puszyński, Technologia tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa 1998.

4. W. Szlezyngier, Tworzywa sztuczne, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 1096.

5. S. Kalia, L. Averous red., Biopolymers: biomedical and environmental applications, Wiley 2011.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1. Student potrafi opisać ogólne cechy polimerów oraz podstawowe mechanizmy i praktyczne metody syntezy materiałów polimerowych (K_W01);

W2. Student umie sklasyfikować dany polimer na podstawie struktury i właściwości oraz ocenić możliwość jego recyklingu (K_W05);

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi scharakteryzować różne polimery syntetyczne, opisać podstawowe właściwości fizyczne tych materiałów i ich przykładowe aplikacje (K_U12, K_Inz_U06);

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Rozumie potrzebę rozwoju osobisteg (K_K01);

K2. Świadomość zagrożeń cywilizacyjnych, dbałość o środowisko naturalne (K_K06).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.