Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia elektroniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-PrE-LS-2/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia elektroniki
Jednostka: Zakład Spektrometrii Mas
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

laboratorium - 60, konsultacje - 30.

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 90.

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 3.


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

przygotowanie się do laboratorium - 30, przygotowanie sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń - 30.

Łączna liczba godzin niekontaktowych: 60.

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 2.


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 5.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, W2: kolokwium wstępne przed wykonaniem ćwiczenia, sprawozdania z wykonanych ćwiczeń eksperymentalnych

U1, U2, U3: aktywność na zajęciach, sprawozdania z wykonanych ćwiczeń eksperymentalnych

K1: aktywność na zajęciach


Pełny opis:

Na pracowni elektroniki znajdują się zestawy eksperymentalne przygotowanie do przeprowadzania ćwiczeń z zakresu elektroniki analogowej oraz cyfrowej. Student wykonuje 9 ćwiczeń korzystając z gotowych zestawów eksperymentalnych oraz jedno ćwiczenie konstrukcyjne polegające na opracowaniu i skonstruowaniu prostego układu elektronicznego. Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwium sprawdzającego, aktywności przy wykonywaniu ćwiczenia oraz przygotowanego przez studenta sprawozdania (raportu z wykonanego ćwiczenia).

Literatura:

1. R. Kazański, Opracowania i instrukcje do wykonania ćwiczeń, http://pracel.cba.pl.

2. Skrypt "Pracownia Elektroniki", Redaktorzy L. Gładyszewski, M. Subotowicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1972.

3. P. Horowitz, W. Hill, Sztuka elektroniki

4. P. Misiurewicz, M. Grzybek, Półprzewodnikowe układy logiczne TTL, WNT Warszawa

5. N. Lurch, Podstawy techniki elektronicznej, PWN. Warszawa 1974.

6. Z. Kulka, M. Nadachowski, Liniowe układy scalone i ich zastosowanie, WKiŁ Warszawa 1978.

7. Z. Szpakowski, Układy scalone w zastosowaniach, WKiŁ Warszawa 1977.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W1. Ma wiedzę i zna zastosowanie podstawowych elementów elektronicznych i elektrotechnicznych oraz podstawowych urządzeń pomiarowych stosowanych w elektronice; K_W10, K_Inz_W03

W2: Student zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w pracowni elektroniki; K_Inz_W07

Umiejętności

U1. Potrafi dobrać i podłączyć urządzenia pomiarowe w celu przebadania układu elektronicznego; K_Inz_U04,

U2. Potrafi analizować sygnały elektryczne korzystając z oscyloskopu; K_Inz_U04

U3. Potrafi skonstruować proste układy elektroniczne oraz je scharakteryzować; K_Inz_U04

Kompetencje

K1. Potrafi zaplanować kolejność czynności w złożonych ćwiczeniach laboratoryjnych lub działalności praktycznej; K_K05

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.