Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia fizyki medycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-PrFM-LS-3/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Pracownia fizyki medycznej
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://fizyka.kampus.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu fizyki atomowej, jądrowej, prawa atomowego i ochrony radiologicznej, detekcji promieniowania i dozymetrii, optyki falowej i geometrycznej, anatomii i fizjologii (w tym wzroku)

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017


Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Laboratorium: 90

konsultacje: 4

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 94

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 4

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do laboratorium 20

Studiowanie literatury 20

Przygotowanie opracowania z analizą wyników ćwiczenia 30

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 60

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 6


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Laboratorium: 90

konsultacje: 4

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 94

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 4

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do laboratorium 20

Studiowanie literatury 20

Przygotowanie opracowania z analizą wyników ćwiczenia 30

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 60

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 6

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIII – 16.9/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2014 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 - kolokwium wstępne, wykonanie doświadczenia, opracowanie wyników i przygotowanie sprawozdania,

U1, U2, U3, U6, U7 - kolokwium wstępne, wykonanie doświadczenia, opracowanie wyników i przygotowanie sprawozdania,

U4, U8 - wykonanie doświadczenia,

U5 - opracowanie wyników i przygotowanie sprawozdania,

K4 - wykonanie doświadczenia, opracowanie wyników i przygotowanie sprawozdania,

K1, K2 - wykonanie doświadczenia,

K3, K5, K6 - kolokwium wstępne, wykonanie doświadczenia,


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.8/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 - kolokwium wstępne, wykonanie doświadczenia, opracowanie wyników i przygotowanie sprawozdania,

U1, U2, U3, U6, U7 - kolokwium wstępne, wykonanie doświadczenia, opracowanie wyników i przygotowanie sprawozdania,

U4, U8 - wykonanie doświadczenia,

U5 - opracowanie wyników i przygotowanie sprawozdania,

K3 - wykonanie doświadczenia, opracowanie wyników i przygotowanie sprawozdania,

K1 - wykonanie doświadczenia,

K2, K4, K5 - kolokwium wstępne, wykonanie doświadczenia,


Pełny opis:

Zajęcia laboratoryjne z fizyki medycznej są prowadzone dla studentów III roku studiów 1. stopnia, fizyka techniczna-specjalność fizyka medyczna. Studenci zapoznają się z metodologią przeprowadzania podstawowych pomiarów z zakresu optometrii, dozymetrii klinicznej oraz dozymetrii w ochronie radiologicznej. Zapoznają się praktycznie z wybraną aparaturą dozymetryczną stosowaną w diagnostyce medycznej, medycynie nuklearnej oraz niektórymi urządzeniami diagnostycznymi: foropter, lampa szczelinowa, autorefraktometr, autokeratorefraktometr, aparatem EKG, ultrasonografem i innymi. Studenci podczas zajęć zapoznają się ze sposobem postępowania z tymi urządzeniami i stosowanymi podczas pracy z nimi procedurami. Wykonują także pomiary z użyciem modelu aparatury PET. Uczą się właściwej interpretacji uzyskiwanych wyników pomiarów i oceny ich niepewności.

Literatura:

1. Instrukcje do ćwiczeń (dostępne w pracowni).

2. Instrukcje obsługi aparatury i karty wzorcowania aparatury dozymetrycznej.

3. M. Zając Optyka okularowa, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2007.

4. J. Szaflik (red. wyd. polskiego), A. M. Ambroziak Basic and Clinical Science Course: 3. Optyka Kliniczna, Elsevier, Wrocław, 2009.

5. J. Bartkowska Optyka i korekcja wad wzroku, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1996.

6. J. Nowak, M. Zając Optyka: kurs elementarny, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1998.

7. B. Pruszyński (red.) Diagnostyka obrazowa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.

8. Z. A. Hrynkiewicz Człowiek i promieniowanie jonizujące. PWN, Warszawa, 2003.

9. B. Gostkowska Wielkości, jednostki i obliczenia stosowane w ochronie radiologicznej. CLOR, Warszawa, 2009.

10.Rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo atomowe – dostępne na portalu Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia: http://www.kcor.gov.pl (zakładka Prawo).

11. Polska norma PN-86/J-80001 Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i gamma.

12. Instrukcje wykonania doświadczeń zawarte na platformie eElf i/lub Kampus

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXIII – 16.9/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2014 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Wiedza:

W1. Ogólna znajomość zagadnień dozymetrii promieniowania jonizującego w zastosowaniach medycznych. K_W05

W2. Znajomość budowy podstawowej aparatury stosowanej w diagnostyce medycznej. K_W05, K_W07, K_Inz_W04, K_Inz_W09, K_Inz_W11

W3. Znajomość podstawowych zasad ochrony radiologicznej w medycynie. K_W05, K_W08

W4. Znajomość zagrożeń występujących przy stosowaniu akceleratorów i izotopowych zamkniętych źródeł promieniowania w diagnostyce i terapii. K_W05, K_W08

W5. Ogólna znajomość wyposażenia i specyfiki pracy w pracowni optometrystycznej. K_W05, K_W07, K_Inz_W04, K_Inz_W09, K_Inz_W11

W6. Budowa podstawowych urządzeń stosowanych w gabinecie optometrystycznym. K_W05, K_W07, K_Inz_W04, K_Inz_W09, K_Inz_W11

W7. Znajomość wybranych procedur stosowanych podczas diagnostyki wad wzroku. K_W05, K_W08

Umiejętności:

U1. Student potrafi praktycznie wykonać proste pomiary dozymetryczne i ocenić w oparciu o uzyskane wyniki stopień narażenia na promieniowanie jonizujące. K_U10, K_U13, K_Inz_U01, K_Inz_U07

U2. Student umie zaproponować sposoby zmniejszenia narażenia na to promieniowanie. K_U10, K_U12, K_Inz_U06

U3. Student potrafi oszacować dawki promieniowania jonizującego w typowych procedurach medycznych. K_U10, K_U12, K_Inz_U06

U4. Student potrafi obsługiwać wybraną aparaturę medyczną i wykonywać testy podstawowe i specjalistyczne aparatury radiologicznej. K_U10, K_U13, K_Inz_U01, K_Inz_U06, K_Inz_U07

U5. Student potrafi opracować i przedstawić w jasnej i ścisłej formie wyniki pomiarów. K_U10, K_Inz_U02, K_Inz_U06

U6. Student potrafi obsługiwać w zakresie podstawowym foropter, lampę szczelinową, rzutnik optotypów, autorefraktometr. K_U10, K_U13, K_Inz_U01, K_Inz_U06, K_Inz_U07

U7. Student potrafi określić wartość refrakcję, rodzaj i wielkość wady. K_U10, K_Inz_U06

U8. Student potrafi prawidłowo korzystać z rzutnika optotypów, używać foroptera mechanicznego i elektronicznego w zakresie podstawowym, uzyskiwać obraz powierzchni oka i dna oka przy użyciu lampy szczelinowej. K_U10, K_U13, K_Inz_U01, K_Inz_U06, K_Inz_U07

Kompetencje:

K1. Student posiada umiejętność pracy w zespole. K_K04

K2. Student ma wyrobiony nawyk dbałości o stan techniczny aparatury. K_K06

K3. Student przyjmuje odpowiedzialną postawę w zakresie bezpiecznej pracy z aparaturą medyczną i źródłami promieniowania jonizującego. K_K06

K4. Student wykazuje otwartość wobec wprowadzania w medycynie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. K_K03, K_K06

K5. Student wykazuje się odpowiedzialną, uprzejmą, życzliwą i rzeczową postawą wobec potencjalnych pacjentów. K_K07

K6. Student potrafi zaplanować kolejność czynności we wskazanych do wykonania ćwiczeniach laboratoryjnych. K_K02

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.8/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Wiedza:

W1. Ogólna znajomość zagadnień dozymetrii promieniowania jonizującego w zastosowaniach medycznych. K_W05

W2. Znajomość budowy podstawowej aparatury stosowanej w diagnostyce medycznej. K_W05, K_W09, K_Inz_W02, K_Inz_W03, K_Inz_W04

W3. Znajomość podstawowych zasad ochrony radiologicznej w medycynie. K_W05, K_W06

W4. Znajomość zagrożeń występujących przy stosowaniu akceleratorów i izotopowych zamkniętych źródeł promieniowania w diagnostyce i terapii. K_W05, K_W06

W5. Ogólna znajomość wyposażenia i specyfiki pracy w pracowni optometrystycznej. K_W05, K_W09, K_Inz_W02, K_Inz_W03, K_Inz_W04

W6. Budowa podstawowych urządzeń stosowanych w gabinecie optometrystycznym. K_W05, K_W09, K_Inz_W02, K_Inz_W03, K_Inz_W04

W7. Znajomość wybranych procedur stosowanych podczas diagnostyki wad wzroku. K_W05

Umiejętności:

U1. Student potrafi praktycznie wykonać proste pomiary dozymetryczne i ocenić w oparciu o uzyskane wyniki stopień narażenia na promieniowanie jonizujące. K_U02, K_U03, K_U05

U2. Student umie zaproponować sposoby zmniejszenia narażenia na to promieniowanie. K_U02, K_U03, K_U11, K_U12, K_Inz_U01, K_Inz_U08

U3. Student potrafi oszacować dawki promieniowania jonizującego w typowych procedurach medycznych. K_U2, K_U03,K_U06, K_Inz_U02, K_Inz_U08

U4. Student potrafi obsługiwać wybraną aparaturę medyczną i wykonywać testy podstawowe i specjalistyczne aparatury radiologicznej. K_U02, K_U03, K_U06, K_U11, K_U12, K_Inz_U07

U5. Student potrafi opracować i przedstawić w jasnej i ścisłej formie wyniki pomiarów. K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_Inz_U02, K_Inz_U03

U6. Student potrafi obsługiwać w zakresie podstawowym foropter, lampę szczelinową, rzutnik optotypów, autorefraktometr. K_U02, K_U03, K_U06, K_Inz_U07

U7. Student potrafi określić wartość refrakcję, rodzaj i wielkość wady. K_U02, K_U03, K_U11, K_U12

U8. Student potrafi prawidłowo korzystać z rzutnika optotypów, używać foroptera mechanicznego i elektronicznego w zakresie podstawowym, uzyskiwać obraz powierzchni oka i dna oka przy użyciu lampy szczelinowej. K_U03, K_U06, K_U11, K_U12

Kompetencje:

K1. Student ma wyrobiony nawyk dbałości o stan techniczny aparatury. K_K06

K2. Student przyjmuje odpowiedzialną postawę w zakresie bezpiecznej pracy z aparaturą medyczną i źródłami promieniowania jonizującego. K_K06

K3. Student wykazuje otwartość wobec wprowadzania w medycynie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. K_K06

K4. Student wykazuje się odpowiedzialną, uprzejmą, życzliwą i rzeczową postawą wobec potencjalnych pacjentów. K_K02

K5. Student potrafi zaplanować kolejność czynności we wskazanych do wykonania ćwiczeniach laboratoryjnych. K_K04

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Grudziński, Bożena Zgardzińska
Prowadzący grup: Wojciech Grudziński, Bożena Zgardzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Grudziński, Marek Wiertel, Bożena Zgardzińska
Prowadzący grup: Wojciech Grudziński, Marek Wiertel, Bożena Zgardzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.