Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Radiacyjna modyfikacja materiałów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-RMM-LS-3/3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Radiacyjna modyfikacja materiałów
Jednostka: Zakład Metod Jądrowych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zajęcia z podstaw fizyki, fizyki atomowej i jądrowej

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 15

Konsultacje 5

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 20

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 10

Przygotowanie się do egzaminu 8

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 18

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019


Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 15

Konsultacje 5

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 20

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 10

Przygotowanie się do egzaminu 8

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 18

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1,W2 -egzamin

U1,U2 - egzamin

K1,K2 - egzamin


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019


W1,W2 -egzamin

U1-u3 - egzamin

K1 - egzamin


Pełny opis:

Rozwój nowoczesnych technologii wymaga znajomości zjawisk

radiacyjnych towarzyszących oddziaływaniu promieniowania

jonizującego na materiały. Promieniowanie o odpowiedniej energii i

dawce powoduje zmiany właściwości; elektrycznych, magnetycznych,

optycznych, mechanicznych oraz chemicznych. Naświetlanie wiązkami jonowymi to podstawowa technologia wykorzystywana do wytwarzania mikroukładów półprzewodnikowych. Z drugiej strony

potrzebne są materiały o stabilnych właściwościach w warunkach

intensywnej radiacji występującej w reaktorach jądrowych,

termojądrowych oraz w przestrzeni kosmicznej. Celem wykładu jest

zaznajomienie studentów z różnorodnymi możliwościami radiacyjnej

fizyki materiałowej.

Literatura:

1. Y. Hatano, Y.Katsumura, A.Mozumder. Charged Particle and Photon

Interactions with Matter: Recent Advances, Applications and Interfaces,

CRC Press/Taylor & Francis Group, 2010.

2. J.F.Ziegler, J.P.Biersack, M.D.Ziegler. The stopping and Range of Ions

in Matter, SRIM Co, Chester, 2008

3. Chr. Lehmann. Introduction of Radiation with Solids and Elementary

Defect Production, North-Holland Publishing Company. Amsterdam.

New York. Oxford. 1977

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

wiedza

W1. Znajomość nowoczesnych metod modyfikacji właściwości fizycznych,

chemicznych i mechanicznych materiałów.(K_W05,K_W07)

W2. Ma wiedzę dotyczącą wpływu promieniowania jonizującego oraz

przyspieszonych jonów na materiały inżynierskie, stosowane w praktyce

urządzenie przyspieszające (K_W05,K_W07,K_Inz_W11)

Umiejętności:

U1. Przybliżonego prognozowania wpływu napromieniowania na niektóre materiały (K_U12)

U2. Potrafi stosować programy komputerowe do obliczania głębokościowego

rozkładu implantowanych jonów oraz rozkładu defektów (K_U04)

Postawa:

K1. Chęć poszukiwania nowych materiałów oraz metod modyfikacji już

istniejących (K_K02)

K2. Nawyk korzystania ze sprawdzonych źródeł informacji i ciągłego

poszukiwania nowych rozwiązań(K_K02,K_K07)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

wiedza

W1. Znajomość nowoczesnych metod modyfikacji właściwości fizycznych,

chemicznych i mechanicznych materiałów. (K_W04,K_W05)

W2. Ma wiedzę dotyczącą wpływu promieniowania jonizującego oraz

przyspieszonych jonów na materiały inżynierskie, stosowane w praktyce

urządzenie przyspieszające (K_W04,K_W05)

Umiejętności:

U1. Przybliżonego prognozowania wpływu napromieniowania na niektóre materiały (K_U03)

U2. Potrafi stosować programy komputerowe do obliczania głębokościowego

rozkładu implantowanych jonów oraz rozkładu defektów (K_Inz04,K_U)5)

U3. Chęć poszukiwania nowych materiałów oraz metod modyfikacji już

istniejących (K_U12)

Postawa:

K1. Nawyk korzystania ze sprawdzonych źródeł informacji i ciągłego

poszukiwania nowych rozwiązań (K_K01)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.