Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-TI-LS-1/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017


Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

laboratorium 30

konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 32

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

przygotowanie się do laboratorium 20

studiowanie literatury 5

przygotowanie się do zaliczenia 5

Łączna liczba godzin niekontaktowych 30

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1


Całkowita liczba punktów ECTS dla modułu 2Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019


Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

laboratorium 30

konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 32

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

przygotowanie się do laboratorium 20

studiowanie literatury 5

przygotowanie się do zaliczenia 5

Łączna liczba godzin niekontaktowych 30

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1


Całkowita liczba punktów ECTS dla modułu 2


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu

Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017


W1,W2 - zadania zaliczeniowe

U1 - zadania zaliczeniowe

K1 - zadania zaliczenioweSposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019:


W1,W2 - zadania zaliczeniowe

U1 - zadania zaliczeniowe

K1 - zadania zaliczeniowe

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami, metodami i środkami sprzętowymi technologii informatycznych w takim stopniu aby mógł je praktycznie stosować w zakresie wybranej specjalności.

1. Historia rozwoju technologii informacyjnych z podkreśleniem wiodącej roli fizyki w tym rozwoju.

2. Podstawowe pojęcia i terminologia technologii informacyjnej. Zasady zapisu i kodowania informacji.

3. Sprzęt komputerowy i sieci komputerowe (budowa i zasady działania).

4. Usługi w sieciach informatycznych (obsługa baz biblioteki UMCS, dostęp do czasopism naukowych z zakresu nauk ścisłych.

5. Wybrane zagadnienia prawne i etyczne technologii informatycznych (prawa autorskie i ochrona danych osobowych).

6. Oprogramowanie do przetwarzania tekstów (tworzenie, edycja, formatowanie).

7. Arkusz kalkulacyjny/MS Excel jako narzędzie do analizy problemów matematycznych i fizycznych (sporządzanie wykresów, symulacje zjawisk fizycznych).

8. PowerPoint jako narzędzie do prezentacji multimedialnych (animacje zjawisk fizycznych).

9. Elementy grafiki komputerowej. Programy graficzne do prezentacji wyników pomiarowych. Programy do obróbki zdjęć cyfrowych

10. Wybrane pakiety dedykowane kierunkom ścisłym umożliwiające wykonywanie obliczeń numerycznych symbolicznych.

Literatura:

1. M. Campbell-Kelly, Komputery, Świat Nauki 10 (2009) 56.

2. H. Abramczyk Podstawy fizyczne optoelektroniki i telekomunikacji światłowodowej; http://mitr.p.lodz.pl/raman/opt.html

3. W. Gajda, Gimp. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II, Helion 2013

4. B. Bylina, J. Bylina, J. Mycka, Podstawy technologii informacyjnej i informatyki, UMCS Lublin 2007

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu

kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Wiedza

W1. Zna programy komputerowe służące do edytowania tekstu, wykonywania obliczeń i graficznej prezentacji wyników. K_W06

W2. Zna programy komputerowe służące do edytowania tekstu, wykonywania obliczeń i graficznej prezentacji wyników. K_Inz_W04

Umiejętności

U1. Potrafi wykorzystać podstawowe pakiety oprogramowania do wykonania opracowania eksperymentu i graficznego przedstawienia wyników pomiarowych K_U04, K_Inz_U03

Kompetencje społeczne:

K1. Krytycznie odnosi się do posiadanej wiedzy i rozumie jej znaczenie w rozwiazywaniu problemów poznawczych i praktycznych K_K06

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Wiedza

W1. Zna programy komputerowe służące do edytowania tekstu, wykonywania obliczeń i graficznej prezentacji wyników. K_W07

W2. Zna programy komputerowe służące do edytowania tekstu, wykonywania obliczeń i graficznej prezentacji wyników. K_Inz_W02

Umiejętności

U1. Potrafi wykorzystać podstawowe pakiety oprogramowania do wykonania opracowania eksperymentu i graficznego przedstawienia wyników pomiarowych K_U05, K_Inz_U03

Kompetencje społeczne:

K1. Krytycznie odnosi się do posiadanej wiedzy i rozumie jej znaczenie w rozwiazywaniu problemów poznawczych i praktycznych K_K01

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Kiczek
Prowadzący grup: Bartłomiej Kiczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Staszczak
Prowadzący grup: Andrzej Staszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.