Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia warsztatowe (P)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-ZW-LS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia warsztatowe (P)
Jednostka: Instytut Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawy rysunku technicznego

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Laboratorium: 45

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 45

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,5

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie rysunków technicznych do zajęć: 13

Studiowanie literatury 2

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 15

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 0,5

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Laboratorium: 45

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 45

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,5

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie rysunków technicznych do zajęć: 13

Studiowanie literatury 2

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 15

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 0,5

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017:

W2, U1 - poprawność wykonania rysunków technicznych

W3, W4, U3, K1, K2, K3 - poprawność wykonywania ćwiczeń na obrabiarkach

W2, U1, U2 - prezentacja wykonanych wyrobów

W1, K1, K2, K3 - prawidłowa postawa w odniesieniu do bhp i ppoż


Dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

W2, U1 - poprawność wykonania rysunków technicznych

W3, W4, U1, U2, U3, K1 - poprawność wykonywania ćwiczeń na obrabiarkach

W1, U1, U2, U3, K1 - prezentacja wykonanych wyrobów

W1, K1 - prawidłowa postawa w odniesieniu do bhp i ppoż

Pełny opis:

Celem zajęć jest praktyczne przygotowanie studentów do samodzielnej pracy w zakresie obróbki skrawaniem i ślusarstwa. Studenci mają za zadanie zdobyć wiedzę w zakresie budowy i obsługi obrabiarek: frezarka, tokarka oraz wykształcić umiejętność wykonywania na nich prac. Studenci nabywają też wiedzę i umiejętności z zakresu prac ręcznych - ślusarstwo. W trakcie zajęć kształtowane są prawidłowe postawy w odniesieniu do zawodu i kompetencje związane z wykonywaniem zawodu, w tym odpowiedzialnego postępowania z maszynami i narzędziami.

Zakres działań na zajęciach laboratoryjnych:

1. zapoznanie z przepisami bhp i ppoż

2. zapoznanie z maszynami(obrabiarkami) wykorzystywanymi przez studentów do wykonania ćwiczeń

3. prezentacja procesu technologicznego każdego z wyrobów zaplanowanych do wykonania przez studentów

4. przygotowanie rysunków technicznych wg obowiązujących norm

5.omówienie poprawności wykonania rysunków oraz wprowadzenie poprawek

6. omówienie procesu technologicznego wykonania ćwiczeń wg rysunków

7. samodzielne wykonanie ćwiczeń

8. omówienie wykonanych prac i dokonanie ewentualnych poprawek.

Literatura:

1. E. Stępień, Skrypt do zajęć "Dodatkowe materiały dydaktyczne do laboratorium: Zajęcia warsztatowe"

2. S. Okoniewski, "Technologia maszyn"

3. A. Górecki, "Technologia ogólna, podstawy technologii mechanicznych"

4. W. Brodowicz, "Skrawanie i narzędzia"

5. K. Dudik, "Poradnik Tokarza"

6. K. Paderewski, "Obrabiarki".

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1. zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w laboratorium (K_W08)

W2. Zna ogólne zasady grafiki inżynierskiej, tworzenia i odczytywania rysunku technicznego (K_W10, K_W14, K_Inz_W02)

W3. zna fizyczne postawy funkcjonowania urządzeń technicznych, podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z technicznym zastosowaniem fizyki oraz cyklu życia urządzeń (K_W15, K Inz W04)

W4. Ma wiedzę dotyczącą działania i obsługi podstawowych urządzeń i maszyn dostępnych w warsztacie mechanicznym, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w warsztacie mechanicznym. (K_Inz_W07)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi odczytać rysunek techniczny. Potrafi wykonać rzuty, prostokątne prostych elementów. Potrafi wymiarować rysunek. Potrafi wykonać przekroje rysunków. (K_U06)

U2. umie oszacować dokładność pomiaru (K_Inz_U02)

U3. Potrafi przetestować prawidłowość działania narzędzi pomiarowych (K_Inz_U07)

KOMPETENCJE

K1.potrafi pracować w grupie wykonującej złożone i pracochłonne ćwiczenia laboratoryjne (K_K04)

K2.potrafi zaplanować kolejność czynności w złożonych ćwiczeniach laboratoryjnych lub działalności praktycznej (K_K05)

K3. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za

podejmowane decyzje (K_K06, Inz_K01)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1. zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w laboratorium (K_W06, K_Inz_W03)

W2. Zna ogólne zasady grafiki inżynierskiej, tworzenia i odczytywania rysunku technicznego (K_W07)

W3. zna fizyczne postawy funkcjonowania urządzeń technicznych, podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z technicznym zastosowaniem fizyki oraz cyklu życia urządzeń (K_W09, K Inz W02, K Inz W04)

W4. Ma wiedzę dotyczącą działania i obsługi podstawowych urządzeń i maszyn dostępnych w warsztacie mechanicznym, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w warsztacie mechanicznym. (K_Inz_W03)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi odczytać rysunek techniczny. Potrafi wykonać rzuty, prostokątne prostych elementów. Potrafi wymiarować rysunek. Potrafi wykonać przekroje rysunków. (K_U09, K_Inz_U08)

U2. umie oszacować dokładność pomiaru (K_U02, K_Inz_U02)

U3. potrafi pracować nad procesem samodzielnego uczenia się, planować i organizować pracę własną i zespołu (K_U06, K_U09)

KOMPETENCJE

K1. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za

podejmowane decyzje (K_K06)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.