Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Numeryczne metody opr. i wizualizacji wyników pomiarów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT.23 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Numeryczne metody opr. i wizualizacji wyników pomiarów
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

wykład 15

laboratorium 45

konsultacje 30

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 90

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 3


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

przygotowanie się do konwersatorium 15

studiowanie literatury 15

przygotowanie się do egzaminu 45

Łączna liczba godzin niekontaktowych 75

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1

Całkowita liczba punktów ECTS dla modułu 4


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1: wykład - egzamin pisemny i ustny, laboratorium -kolokwium, odpowiedź ustana, projekt.

W2: wykład - egzamin pisemny i ustny, laboratorium -kolokwium, odpowiedź ustana, projekt.

W3: wykład - egzamin pisemny i ustny, laboratorium -kolokwium, odpowiedź ustana, projekt.

W4: wykład - egzamin pisemny i ustny, laboratorium -kolokwium, odpowiedź ustana, projekt.

U1: wykład - egzamin pisemny i ustny, laboratorium -kolokwium, odpowiedź ustana, projekt.

U2: wykład - egzamin pisemny i ustny, laboratorium -kolokwium, odpowiedź ustana, projekt.

U3: wykład - egzamin pisemny i ustny, laboratorium -kolokwium, odpowiedź ustana, projekt.

U4: wykład - egzamin pisemny i ustny, laboratorium -kolokwium, odpowiedź ustana, projekt.

U5: wykład - egzamin pisemny i ustny, laboratorium -kolokwium, odpowiedź ustana, projekt.

K1: wykład - egzamin pisemny i ustny, laboratorium -kolokwium, odpowiedź ustana, projekt.

K2: laboratorium -projekt.

K3: wykład - egzamin pisemny i ustny, laboratorium -kolokwium, odpowiedź ustana, projekt.


Pełny opis:

Przedmiot obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do programu Matlab, możliwości i zalety.

2. Uruchamianie programu - główne okna.

3. Wprowadzanie i definiowanie zmiennych, macierzy.

4. Podstawowe możliwości: operacje matematyczne, działania na macierzach.

5. Tworzenie wykresów. Operacje w oknie graficznym.

6. Obliczenia numeryczne - aproksymacja i interpolacja, całkowanie numeryczne. Metoda najmniejszych kwadratów.

7. Operacje na mapach bitowych.

8. M-pliki. Tworzenie, uruchamianie.

Literatura:

1. J. Brzózka, L. Dorobczyński, Matlab – środowisko obliczeń naukowo-

technicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2008.

2. J. Brzózka, L. Dorobczyński, Programowanie w Matlab, Wydawnictwo MIKOM,

Warszawa 1998.

3. B. Mrozek, Z. Mrozek, Matlab – uniwersalne środowisko do obliczeń naukowo-

technicznych, Warszawa 1996.

4. J.H. Mathews, K.D. Fink, Numerical methods using Matlab, Upper Sadle River,

New Jersey 2004.

5. W.Y. Yang, W. Cao, T.-S. Chung, J. Morris, Applied numerical methods using

Matlab, Wiley-Interscience, New Jersey 2005.

6. www.mathworks.com

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1. Zna programy komputerowe służące do edytowania tekstu, wykonywania obliczeń i graficznej prezentacji wyników. Zna metody wyznaczania niepewności pomiarowej; T1P_W06, InzP_W02

W2. Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, obejmującą podstawy mechaniki kwantowej, fizyki fazy

skondensowanej i termodynamiki niezbędną do rozumienia i opisu zjawisk i procesów przyrodniczych; X2A_W01, X2A_W02, X2A_W03.

W3. Zna twierdzenia, prawa fizyczne i ich dowody z wybranych działów fizyki; X2A_W03.

W4. Zna zasady działania układów pomiarowych i aparatury badawczej specyficznych dla studiowanego obszaru fizyki; X2A_W05,

X2A_W03.

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów; X2A_U01, X2A_U02, X2A_U03.

U2. Posiada umiejętność oszacowania błedu pomiarowego oraz opisania wykonanego esperymentu (wykonania opracowania); T1P_U02, X1P_U05, X1P_U04

U3. Potrafi wykorzystać podstawowe pakiety oprogramowania do wykonania opracowania eksperymentu i graficznego przedstawienia wyników pomiarów; T1P_U02, X1P_U05, X1P_U04, InzP_U02

U4. Ptrafi na podstawie opisu zjawiska fizycznego i instrukcji przygotować i wykonać doświadczenie fizyczne. Posiada umiejętność oszacowania błędu pomiarowego oraz opisania wykonanego eksperymentu (wykonania opracowania); T1P_U07, T1P_U08, T1P_U09

U5. Potrafi przetestować prawidłowość działania i warunki pracy aparatury pomiarowej; InzA_W02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji osobistych i zawodowych; X2A_K01, X2A_K05.

K2. Potrafi pracować zarówno indywidualnie jak i w grupie. Potrafi organizować pracę i oszacować czasochłonność podejmowanych

zadań; X2A_K02, X2A_K03, X2A_K07.

K3. Ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę i aspektów etycznych ( np. prawa autorskie, uczciwość naukowa, itp.) pracy

naukowej; X2A_K03, X2A_K06.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.