Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT.26 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Podstawy fizyki
Jednostka: Instytut Fizyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z fizyki zakresu liceum

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017


Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 60

Konsultacje 20

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 80

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 4

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Powtórzenie materiału z wykładu 10

Studiowanie literatury 20

Przygotowanie się do egzaminu 30

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 50

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 6


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019


Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 60

Konsultacje 20

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 80

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 4

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Powtórzenie materiału z wykładu 10

Studiowanie literatury 20

Przygotowanie się do egzaminu 30

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 50

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 6

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017


W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, U5, K1 Egzamin ustny, kolokwia


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019


W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, U5, K1 Egzamin ustny, kolokwia

Pełny opis:

Konwersatorium z podstaw fizyki przedstawia zjawiska, pojęcia i prawa fizyczne z dziedziny: akustyki (energia fali sprężystej, dźwięk, częstość i natężenie, jednostki; energia fali sprężystej, dudnienia, efekt Dopplera), optyki geometrycznej (pomiar prędkości światła, prawa rozchodzenia się światła, zjawiska atmosferyczne, równanie soczewki, aberracja układów optycznych, budowa i zasada działania oka, aberracja układów optycznych), optyki falowej (dyfrakcja i interferencja, spójność, prążki równego nachylenia, grubości, pierścienie Newtona, interferometr Michelsona, polaryzacja fal, dwójłomność, efekt Faradaya), promieniowanie ciała doskonale czarnego, koncepcja Plancka, zjawisko fotoelektryczne, emisja spontaniczna i wymuszona, inwersja obsadzeni, budowa i zasada działania lasera, źródła i detektory światła, fale materii, dualizm korpuskularno-falowy, charakterystyczne cechy fizyki klasycznej i kwantowej.

-Drgania swobodne układów o jednym stopniu swobody:"ciężarki na spręzynach", wahadła, ruch tłoka w ośrodku gazowym, ruch klocka w cieczy, drgania cieczy w U-rurce, ruch drgający pod wpływem sił grawitacyjnych i elektrostatycznych.

W szczególności:

-Drgania tłumione oraz wymuszone, rezonans.

-Drgania w dwu i trzech stopniach swobody, mody własne drgań oraz rozwiązanie ogólne dla układów realizujących takie drgania.

-Równanie falowe, różne typy rozwiązań r. falowego, oraz ich zależność od warunków początkowych i brzegowych.

-Fale w ośrodkach niejednorodnych, prawo odbicia, przechodzenie fal przez granice ośrodków.

-Fale w ośrodkach dyskretnych, skończonych i nieskończonych.

-Dyfrakcja i interferencja fal mechanicznych i elektromagnetycznych

-Optyka geometryczna; Układy soczewek, zwierciadła, oraz bardziej skomplikowane układy optyczne

-Drgania w układach elektrycznych poprzez analogię do drgań mechanicznych.

Literatura:

1. D.Halliday, R.Resnick, J.Walker “Podstawy fizyki”, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe, PWN, 2003

2. R.P.Feynman, R.B.Leighton, M.Sands „Feynmana wykłady z fizyki” Warszawa, Wydawnictwo

Naukowe, PWN, 2001.

3. I.W.Sawieliew „Wykłady z fizyki” Warszawa, Wydawnictwo

Naukowe, PWN, 1998.

4. W.Bogusz, J.Garbarczyk, F.Krok „Podstawy fizyki”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,

1999.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Wiedza:

W1. Prawa akustyki, K_W01, K_W02,K_W03

W2. Prawa optyki, K_W01, K_W02,K_W03

W3. Promieniowanie elektromagnetyczne. K_W01, K_W02,K_W03

Umiejętności:

U1. Umiejętność analizy zjawisk akustycznych, optycznych oraz w obszarze mikro i makroświata oraz stosowania odpowiednich praw do ich opisu: K_U01. K_U02, K_U05

U2 Świadomość znaczenia praw ogólnych oraz relacji między teorią ogólną i jej wariantem przybliżonym, pojęciem i mierzalną wielkością fizyczną K_U02,

U3 Umiejętność stosowania relacji matematycznych na podstawie opisu werbalnego zjawisk, w tym stosowania opisu przybliżonego K_U01, K_U02,

U4 Umiejętność analizy zjawisk akustycznych, optycznych i elektromagnetycznych występujących w życiu codziennym. K_U01, K_U02,

U5. Umiejętność wytłumaczenia zjawisk atmosferycznych K_U02

KOMPETENCJE

K1 Przekonanie o podstawowym znaczeniu praw fizyki w objaśnianiu zjawisk natury. K_K01, K_K02

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Wiedza:

W1. Prawa akustyki, K_W01, K_W02,K_W03

W2. Prawa optyki, K_W01, K_W02,K_W03

W3. Promieniowanie elektromagnetyczne. K_W01, K_W02,K_W03

Umiejętności:

U1. Umiejętność analizy zjawisk akustycznych, optycznych oraz w obszarze mikro i makroświata oraz stosowania odpowiednich praw do ich opisu: K_U01. K_U03, K_U04

U2 Świadomość znaczenia praw ogólnych oraz relacji między teorią ogólną i jej wariantem przybliżonym, pojęciem i mierzalną wielkością fizyczną K_U01 K_U02, K_U03,

U3 Umiejętność stosowania relacji matematycznych na podstawie opisu werbalnego zjawisk, w tym stosowania opisu przybliżonego K_U01

U4 Umiejętność analizy zjawisk akustycznych, optycznych i elektromagnetycznych występujących w życiu codziennym. K_U01. K_U03, K_U04

U5. Umiejętność wytłumaczenia zjawisk atmosferycznych K_U04, K_U04

KOMPETENCJE

K1 Przekonanie o podstawowym znaczeniu praw fizyki w objaśnianiu zjawisk natury. K_K01 K_K02

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.