Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia fizyczna II A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT.29 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia fizyczna II A
Jednostka: Zakład Metod Jądrowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy fizyki klasycznej i współczesnej.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

laboratorium - 60, konsultacje - 15.

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 75.

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 4.


Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta):

przygotowanie się do kolokwiów wstępnych - 15, studiowanie literatury - 5, wykonanie opracowania wyników eksperymentalnych - 15.

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 35.

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 2.


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 6.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach I st. na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017:

W1-W3: kolokwia, prezentacja wyników w formie raportów,

U1-U3: kolokwia, dyskusja, raporty z wykonanych eksperymentów;

K1-K2: dyskusja, kolokwia, raporty z wykonanych eksperymentów.


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach I st. na podstawie na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018:

W1-W2: kolokwia, prezentacja wyników w formie raportów,

U1-U3: kolokwia, dyskusja, raporty z wykonanych eksperymentów,

K1: dyskusja, kolokwia.

Pełny opis:

Pracownia Fizyczna IIA zawiera 10 zestawów eksperymentalnych, których zakres tematyczny obejmuje fizykę współczesną.

Każdy student wykonuje 4 lub 5 ćwiczeń po uprzednim zaliczeniu kolokwium wstępnego dotyczącego znajomości podstaw teorii, aparatury, metod pomiarowych i analizy uzyskanych wyników. Notatki z wykonywanych eksperymentów oraz sprawozdania (zawierające opisy teoretyczne, opisy wykonania ćwiczeń, wyniki, obliczenia, rachunek niepewności pomiarowej i wnioski) student wykonuje w specjalnym zeszycie laboratoryjnym.

Literatura:

W laboratorium, do każdego ćwiczenia dostępne jest specjalne opracowanie zawierające niezbędne informacje pozwalające studentowi przygotować się do kolokwium wstępnego i wykonania pomiarów. Skrypty te zawierają także spis literatury pomocny do przygotowania się studenta do kolokwium wstępnego i wykonania pomiarów. Główne pozycje literaturowe obejmują następujące książki:

1. T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN, Warszawa 1985.

2. F. Karczmarek, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 1982.

3. D. Porter, Metody obliczeniowe fizyki, PWN, Warszawa 1982.

4. S. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, Tom I-V, PWN, Warszawa 1983.

5. C. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN, Warszawa 1999.

6. A. Oleś, Metody eksperymentalne fizyki ciała stałego, WNT, Warszawa 1983.

7. A. Strzałkowski, Wstęp do fizyki jądra atomowego, PWN, Warszawa 1978.

8. J. Hennel, Podstawy elektroniki półprzewodnikowej, WNT, Warszawa 1995.

9. T. Goworek, Wstęp do fizyki atomu, skrypt, UMCS, Lublin 1987.

10. J. Ginter, Fizyka fal, promieniowanie i dyfrakcja, stany związane, PWN, Warszawa 1993.

11. R. Litwin, M. Suski, Technika mikrofalowa, WNT, Warszawa, 1972.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1. Wie jak prawidłowo sformułować problem doświadczalny, przygotować plan eksperymentu i jak go przeprowadzić (K_Inz_W06, K_Inz_W09).

W2. Zna teoretyczne podstawy pomiaru, zasady planowania eksperymentu i analizy niepewności pomiarowych; (K_W06, K_W12, K_Inz_W06)

W3. Zna podstawowe zasady budowy układów do wykonywania eksperymentów fizycznych i przepisy BHP; (K_W07, K_W08, K_Inz_W11)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi na podstawie opisu zjawiska fizycznego i instrukcji

przygotować i wykonać doświadczenie fizyczne; (K_U10, K_U13, K_Inz_U01)

U2. Potrafi dobrać metodę analizy niepewności pomiarowych adekwatną do sposobu wykonania doświadczenia i danych wyjściowych. (K_U03)

U3. Posiada umiejętność opisania wykonanego eksperymentu i wykonania opracowania; (K_Inz_U02, K_Inz_U03)

KOMPETENCJE

K1. Dba o staranność wykonania pomiaru, podejmuje pracę samodzielną przy opracowaniu wyników oraz współpracuje w grupie weryfikując wyniki. (K_K05, K_K04)

K2. Jest gotów do samodzielnego planowania i wykonywania pomiarów oraz interpretowania wyników. (K_K01, K_K02)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018:

WIEDZA

W1. Zna teoretyczne podstawy pomiaru, zasady planowania eksperymentu i analizy niepewności pomiarowych;. (K_W05, K_W09, K_Inz_W01)

W2. Zna w zaawansowanym stopniu budowę układów do wykonywania eksperymentów fizycznych oraz przepisy BHP (K_W05, K_Inz_W02)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi zaplanować i wykonać eksperymenty oraz zinterpretować ich wyniki (K_U03, K_Inz_U01, K_Inz_U02)

U2. Potrafi dobrać metodę analizy niepewności pomiarowych adekwatną do sposobu wykonania doświadczenia i danych wyjściowych. (K_U03, K_Inz_U01)

U3. Potrafi prezentować wynik pomiaru wraz z niepewnością. (K_U03, K_U05, K_Inz_U03)

KOMPETENCJE

K1. Krytycznie odnosi się do posiadanej wiedzy i rozumie jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych (K_K01)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kwapiński
Prowadzący grup: Tomasz Kwapiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.