Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka nanostruktur

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT.49 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Fizyka nanostruktur
Jednostka: Zakład Teorii Fazy Skondensowanej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Elementy teorii kwantów.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017


-Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów: 30 godz.

-Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do zaliczenia przedmiotu: przygotowanie notatek, pisanie prac, czytanie

literatury, itp. : 30 godz.

-Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 30 godz.

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego: 1

Łączna liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe: 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- kolokwium zaliczeniowe

Pełny opis:

1. Nanotechnologia – zadania, cele i problemy

2. Zjawiska kwantowe w małej skali

4. Ruch cząstki kwantowej w obecności schodka potencjału

5. Prądu płynący w układzie jednowymiarowym z barierą potencjału

wzór Landauera i jego analiza

6. Analiza wzoru Landauera na przewodnictwo elektryczne mierzone techniką dwu- i czteropunktową. Opór kontaktów.

7. Ogólna teoria zjawisk transportu

8. Termodynamika małych układów

9. Optyczne właściwości nanostruktur: teoria Einsteina emisji spontanicznej.

Literatura:

1) St. Szpikowski Podstawy mechaniki kwantowej, wydawnictwo UMCS, Lublin (2011)

2) J. H. Davies The physics of low dimensional semiconductors: an introduction Cambridge Univ. Press (1998)

3) Jackson, Elektrodynamika klasyczna, PWN, Warszawa (1998)

4) B. H. Bransden, C. J. Joachain, Quantum mechanics, Pearson Education Ltd (2000), rozdział 11. (oddziaływanie promieniowania z

materią).

Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Wiedza

W1. Zna podstawowe prawa fizyki z zakręsu mechaniki,

elektryczności i magnetyzmu, termo dynamiki, optyki K_WO1

W2. Zna formalizm matęmatyczny potrzebny do opisu oraz

analizy praw i teorii fizycznych K_W03

W3. Zna podstawowę założenia i osiągnięcia wiodących dziedzin

fizyki współczesnej . Zna podstawowe model e teoretyczne

oraz metody doświadczalne fizyki atomowej, jądrowej i

fizyki ciała stałego. K_WO5

Umiejętnosci

U1. Posiada umiejętnośó korzystania z naukowej literatury

fizycznej w języku obcym przygotowania prezentacji

zjawisk fizycznych, tęchnicznych i technologicznych K_U06

U2. Potrafi określić związki przy czy nowo - skutkowe K_U12

Kompetencje Społeczne

K1. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na

środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za

podejmowane decyzje K_K06

Inżynierskie efekty kształcenia

Wiedza

Winż1. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały

stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich

związanych z technicznym zastosowaniem fizyki oraz cyklu

życia urządzeń K Inz W04

Umiejętnosci

Uinż1. Potrafi na podstawie opisu zjawiska fizycznego i instrukcji

przygotować i wykonać doświadczenię fizyczne. Posiada

umiejętność oszacowania błędu pomiarowego oraz opisania

wykonanego eksperymentu (wykonania opracowania). K Inz U06

Kompetencje społeczne

Kinż1. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje Inz, K01

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.