Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT.92 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalistyczna
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Kursy: Podstawy fizyki, Wstęp do fizyki ciała stałego lub Fizyka materii skondensowanej.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):


laboratorium - 45, konsultacje - 5.

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 50.


Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2.


Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta):


przygotowanie się do kolokwiów wstępnych - 15,

wykonanie eksperymentu - 15

wykonanie opracowania wyników eksperymentalnych - 15.


Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 45.


Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe - 2


Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Aktywność na zajęciach, konsultacje,


Kolokwium wstępne przed wykonaniem ćwiczenia,


Zeszyt laboratoryjny i sprawozdania z wykonanych ćwiczeń eksperymentalnych.

Pełny opis:

Pracownia specjalistyczna ciała stałego zawiera 17 zestawów eksperymentalnych, których zakres tematyczny obejmuje głównie fizykę ciała stałego. Każdy student wykonuje wskazane ćwiczenia (4 lub 5 ćwiczeń) po uprzednim zaliczeniu kolokwium wstępnego dotyczącego znajomości podstaw teorii, aparatury, metod pomiarowych i analizy uzyskanych wyników. Notatki z wykonywanych eksperymentów oraz sprawozdania (zawierające opisy teoretyczne, opisy wykonania ćwiczeń, wyniki, obliczenia, rachunek błędu i wnioski) student wykonuje w specjalnym zeszycie laboratoryjnym.

Część A - 5 zestawów:

1. Ruchliwość unoszenia nośników mniejszościowych w półprzewodniku,

2. Droga dyfuzji nośników prądu w germanie

3. Cienkie warstwy metali,

4. Zjawisko Halla - zależność temperaturowa

5. STM.

Część B - 6 zestawów:

1. LEED,

2. RHEED,

3. Kwantowe przewodnictwo elektryczne,

4. Efekt polowy elektronowy,

5. Efekt Kerra,

6. AFM.

Pracownie naukowe - 6 zestawów:

1. VT STM, p. 047

2. ARPES, p. 048

3. SPLEEM, p. 050

4. EPR, p. 52

5. Dyfraktometr, p. 52

6. Orientacja kryształów, p. 52

Literatura:

1. Ch. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, 1999

2. R. M. Eisberg, Podstawy fizyki współczesnej, 1968

3. M. Subotowicz, Metody doświadczalne w fizyce ciała stałego, 1976

4. J. Ginter, Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego, 1986

5. Aldert van der Ziel, Podstawy fizyczne elektroniki ciała stałego, PWN,

Warszawa 1980.

6. W. Shockley, Electron and holes in semiconductors, New York 1950.

7. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1956/shockley-

lecture.html

8.Jan Hennel, Podstawy elektroniki półprzewodnikowej, wydanie trzecie, WNT,

Warszawa 2003.

9. Nick Holonyak Jr, Physics Today, p. 36, April 1992.f

10. J. Bardeen and W. H. Brattain, Phys. Rev. 74, 230 (1948).

11. W. H. Brattain and J. Bardeen, Phys. Rev. 74, 231 (1948).

Do każdego ćwiczenia dostępne jest w laboratorium specjalne opracowanie zawierające niezbędne informacje pozwalające studentowi przygotować się do kolokwium wstępnego i wykonania pomiarów.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r.

W - zna zaawansowane techniki doświadczalne i numeryczne pozwalające zaplanować i wykonać rozbudowany eksperyment fizyczny; zna techniki mikroskopowe i spektroskopowe służące do obserwacji, obrazowania i badania powierzchni ciała stałego oraz molekuł; zna zasady działania układów pomiarowych i aparatury badawczej specyficznych dla studiowanego obszaru fizyki; zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w laboratorium, w tym z wysokim napięciem i izotopami promieniotwórczymi w stopniu pozwalającym na samodzielne wykonywanie eksperymentów: K_W03, K_W04, K_W06, K_W013.

U - potrafi zaplanować i przeprowadzić zaawansowany eksperyment; posiada umiejętności niezbędne do obsługi aparatury naukowej i przeprowadzania na niej eksperymentów; posiada umiejętność krytycznej analizy i interpretacji wyników, obliczenia błędu pomiarowego oraz opisania wykonanego eksperymentu: K_U02, K_U04, K_U07.

KS - potrafi pracować zarówno indywidualnie jak i w grupie, potrafi organizować pracę i oszacować czasochłonność podejmowanych zadań; Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych: K_K03, K_K05.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.