Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-I.2Z.047 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Kolokwium zaliczeniowe 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 32

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,28


Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 5

Przygotowanie się do zaliczenia 13

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 18

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 0,72

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Kolokwium zaliczeniowe - W1, W2, U1, U2, K1.

Pełny opis:

Celem wykładu jest opis i wyjaśnienie głównych elementów życia gospodarczego. Przedmiotem wykładu są wybrane zjawiska i kwestie ekonomiczne, których znajomość jest niezbędna dla zrozumienia zasad funkcjonowania gospodarki i znajomości racjonalnych przesłanek wyborów dokonywanych w kategoriach ekonomicznych zarówno w skali mikro jak i makro.

1. Wprowadzenie do ekonomii. Przedmiot i metoda badań ekonomii.

2. Mechanizm rynkowy. Funkcjonowanie rynku jako mechanizmu gospodarczego.

3. Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarczy.

4. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. System gospodarczy i podmioty gospodarcze.

5. Mikroekonomiczna analiza kosztów. Rynki czynników produkcji.

6. Struktury rynku: konkurencja doskonała i monopol. Przedsiębiorstwo a rynek.

7. Gospodarka narodowa – podmioty instytucjonalne, zależności. Produkt globalny i dochód narodowy.

8. Polityka fiskalna. Pieniądz i system bankowy.

9. Polityka monetarna. Bank centralny i polityka pieniężna.

10. Wzrost gospodarczy. Równowaga makroekonomiczna.

11. Inflacja.

12. Bezrobocie.

Literatura:

1. Mankiw G. N., Taylor M. P., „Mikroekonomia”, PWE, Warszawa 2009.

2. Mankiw G. N., Taylor M. P., „Makroekonomia”, PWE, Warszawa 2009.

3. Begg D., Fischer S., Dornbush R., „Ekonomia:Mikroekonomia”, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

4. Begg D., Fischer S., Dornbush R., „Ekonomia:Makroekonomia”, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

5. Żukowski M., „Ekonomia:zarys wykładu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1. Identyfikuje i opisuje podstawowe pojęcia, terminologię i modele zachowań konsumentów, przedsiębiorców i państwa w gospodarce rynkowej - K_W14.

W2. Identyfikuje i opisuje podstawowe zależności występujące w gospodarce rynkowej w mikro- i makro- skali - K_W14.

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Interpretuje i wyjaśnia w kategoriach ekonomii (stosując nabyty aparat pojęciowy) zjawiska zachodzące w gospodarce rynkowej.

U2. Świadomie korzysta z różnorodnych źródeł informacji, ocenia ich wiarogodność i przydatność dla realizowanych celów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych - K_K01, K_K08.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Leśnik
Prowadzący grup: Monika Leśnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Leśnik
Prowadzący grup: Monika Leśnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.