Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy wbudowane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-I.2Z.071sWb Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy wbudowane
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: https://kampus.umcs.pl/enrol/index.php?id=8315
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw budowy i działania systemów mikroprocesorowych oraz znajomość podstaw programowania.


Przedmioty wprowadzające:

- Architektury systemów komputerowych.

- Podstawy programowania.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

1. Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Wykład 15

Laboratorium 30

Konsultacje 3

Egzamin 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 50


2. Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury i przygotowanie do zajęć 20

Realizacja zleconych zadań projektowych 20

Łączna liczba godzin niekontaktowych 40


godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 90,00 godz.

liczba punktów ECTS = 90,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 3,00 ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,67 punktów ECTS,

- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,33 punktów ECTS.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział studenta w przewidzianych planem studiów zajęciach dydaktycznych oraz uzyskanie pozytywnych ocen z prac objętych tymi zajęciami.


1. Zaliczenie laboratorium:

a) kartkówki i prace zaliczeniowe w trakcie trwania semestru; (45 pkt)

b) indywidualna ocena pracy na zajęciach; (15 pkt)

c) ocena końcowego projektu zaliczeniowego; (60 pkt)

(U1,U2,K2)

(Próg zaliczenia 51% punktów)


2. Zaliczenie wykładu

a) test wiedzy;

(W1, W2, W3, W4, K1)

(Próg zaliczenia 51% punktów)

Pełny opis:

Celem wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami związanymi z konstrukcją i programowaniem prostych systemów mikroprocesorowych opartych o mikrokontrolery, na przykładzie 8-bitowego mikrokontrolera z rodziny MCS-51 oraz systemu mikroprocesorowego DSM-51. Tematami poruszanymi podczas zajęć są:

1. Wprowadzenie do tego, czym jest mikrokontroler, wskazanie przykładowych miejsc zastosowania mikrokontrolerów.

2. Budowa wewnętrzna oraz wyprowadzenia zewnętrzne przykładowego mikrokontrolera 8051.

3. Organizacja wbudowanych w przykładowy mikrokontroler obszarów pamięci oraz ich rola:

- ROM: adresy programów przerwań.

- RAM: obszar przełączalnych 4-banków rejestrów roboczych, obszar z możliwością indywidualnego adresowania poszczególnych bitów, obszar z możliwością adresowania wyłącznie całych bajtów, rejestry SFR, stos oraz adres początkowy stosu, opcjonalna dodatkowa przestrzeń wbudowanej pamięci RAM).

- metody odwoływania się (adresowania) do obszarów pamięci wbudowanych w mikrokontroler; wykorzystanie masek bitowych w zarządzaniu wartościami poszczególnych bitów składowych rejestrów.

4. Kod maszynowy oraz kod źródłowy. Przerwania sprzętowe, ich rola, możliwości oraz mechanizm ustalania priorytetów przerwań. Panowanie nad kolejnością wykonania kodu maszynowego - instrukcje skoków warunkowych i bezwarunkowych.

5. Systemy zapisu wartości liczbowych oraz sposób ich reprezentacji wewnątrz systemu mikroprocesorowego; operacje matematyczne i logiczne dostępne na liście rozkazów MCS-51 oraz ograniczenia płynące z architektury przykładowego mikrokontrolera 8-bitowego.

6. Taktowanie w systemach mikroprocesorowych; cykl zegarowy, maszynowy i rozkazowy; układy czasowo-licznikowe, ich budowa, konfiguracja i obsługa.

7. Cztery ośmiobitowe porty wejścia/wyjścia, ich budowa konfiguracja i obsługa.

8. Metoda dołączenia układów zewnętrznych do mikrokontrolera (w tym dodatkowych układów pamięci). Magistrala adresowa, danych i sterująca.

9. Metody odwoływania się (adresowania) do zewnętrznych obszarów pamięci. Sposoby przenoszenia danych pomiędzy pamięciami.

10. Obsługa urządzeń peryferyjnych wchodzących w skład systemu mikroprocesorowego DSM-51:

- interfrejsu komunikacyjnego USART na potrzeby komunikacji z komputerem PC

- wyświetlacza multipleksowanego i klawiatury multipleksowanej

- klawiatury matrycowej

- wyświetlacza ciekłokrystalicznego

Literatura:

Podstawowa

1. MCS 51 MICROCONTROLLER FAMILY USER'S MANUAL, lntel Corporation, FEBRUARY 1994

2. Architecture and Programming of 8051 Microcontrollers, Milan Verle, mikroElektronika; 1st

edition (2009)

http://www.mikroe.com/products/view/267/architecture-and-programming-of-8051-mcu-s/

3. Laboratorium systemów mikroprocesorowych, Jerzy Kotliński, Sławomir Kotyra, Lublin 2011

http://informatyka.umcs.lublin.pl/files/kotlinski.pdf

4. DSM-51 DYDAKTYCZNY SYSTEM MIKROPROCESOROWY Instrukcja Obsługi 3.01, MicroMade,

2006, 2007

Uzupełniająca

1. Podstawy programowania mikroprocesora 8051, Gałka P., Gałka P., Mikom, Warszawa 1995.

2. Mikrokontrolery 8051 w praktyce, Starecki T., Wydawnictwo BTC, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

W1 zna i rozumie budowę oraz sposób działania mikrokontrolerów z rodziny MCS-51 (K_W07)

W2 zna i rozumie architekturę oraz sposób działania systemu mikroprocesorowego DSM-51 (K_W07)

W3 zna sposoby podłączania i oprogramowania komunikacji systemu mikroprocesorowego z urządzeniami peryferyjnymi (K_W05; K_W02; K_W08)

W4 zna i rozumie sposób w jaki przechowywane oraz przetwarzane są informacje wewnątrz systemów mikroprocesorowych (K_W07; K_W05; K_W02)

UMIEJĘTNOŚCI:

U1 potrafi zaprojektować i stworzyć dedykowane oprogramowanie dla systemu wbudowanego w niskopoziomowym języku programowania (K_U03;K_U05;K_U06;K_U07;K_U08;K_U11;K_W11)

U2 potrafi odnajdywać i usuwać błędy w kodzie źródłowym (K_U03;K_U05;K_U06;K_U07;K_U08;K_U11;K_W11)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K1 ma świadomość ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (K_K01)

K2 potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych oraz przedstawić opracowanie badanego problemu wraz ze sposobami jego rozwiązania, K_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Olszewski
Prowadzący grup: Sławomir Kotyra, Paweł Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Olszewski
Prowadzący grup: Sławomir Kotyra, Paweł Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.