Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-I.2Z.099ects1old Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu: „język angielski” w 2 semestrze.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego): ćwiczenia 30 g.

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 30g.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 1 ETCS.


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sprawdziany częściowe, prezentacja multimedialna, praca indywidualna i grupowa, wypowiedzi ustne, prace pisemne.

Pełny opis:

Lektorat języka angielskiego prowadzony jest zgodnie ze standardami Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (Common European Framework of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment). Celem konwersatorium jest poszerzenie wiedzy studenta i doskonalenie jego umiejętności językowych na poziomie średniozaawansowanym (B2) poprzez rozwijanie sprawności językowych (czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, wypowiedzi ustne, wypowiedzi pisemne), Utrwalanie i poszerzanie wiadomości z zakresu gramatyki i słownictwa. Studenci poznają język specjalistyczny z zakresu informatyki używany w środowisku pracy.

Literatura:

1. Speakout, Upper Intermediate, Pearson 2011

2. English for Information Technology 2, Pearson

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna podstawowe słownictwo używane w środowisku informatycznym potrzebne do opisywania, nazywania, dyskutowania o zagadnieniach z zakresu informatyki. X1A_U05, X1A_U06, X1A_U08, X1A_U09

Dysponuje odpowiednimi formami i strukturami językowymi potrzebnymi do formowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. X1A_U10

Umiejętności:

K_U12. zna co najmniej jeden język obcy na poziomie średniozaawansowanym (B2) X1A_U10

K_U13. potrafi mówić i pisać o zagadnieniach informatycznych zrozumiałym, potocznym językiem w języku obcym X1A_U05, X1A_U06, X1A_U08, X1A_U09

Kompetencje społeczne:

K_K01. zna ograniczenia własnej, wiedzy i rozumie potrzebę, dalszego kształcenia X1A_K01, X1A_K07

K_K02. potrafi precyzyjnie, formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania X1A_K01, X1A_K02

K_K07. rozumie społeczne aspekty, praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność X1A_K06

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.