Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot fakultatywny - Programowanie w .NET

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-I.3L.111 Kod Erasmus / ISCED: 11.303 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Przedmiot fakultatywny - Programowanie w .NET
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy: Przedmioty fakultatywne - informatyka 6 semestr
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy programowania.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Laboratorium 30

Konsultacje 10

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 70

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 3

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do laboratoriów 30

E-learning 20

Przygotowanie się do egzaminu 10

Łączna liczba godzin niekontaktowych 60

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 5

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

P_W01 - P_W03, P_U01 - P_U02 , P_K01 - P_K03: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i projektów, zaliczenie końcowe, wyniki certyfikowanych kursów e-learningowych.

Pełny opis:

Zarys platformy .NET w kontekście tworzenia wybranych aplikacji i systemów.

Infrastruktura platformy Office 365 ze szczególnym uwzględnieniem serwisów Teams i SharePoint.

Środowisko programistyczne MS Visual Studio.

Praktyka tworzenie aplikacji na platformę .NET.

Platformy Azure i SharePoint.

Literatura:

https://docs.microsoft.com/pl-pl/

https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/

https://code.visualstudio.com/docs

https://technet.microsoft.com

https://docs.microsoft.com

https://docs.microsoft.com/pl-pl/learn/paths/csharp-first-steps/?source=learn

https://www.microsoft.com/handsonlabs/SelfPacedLabs

Materiały udostępnione przez wykładowcę na zasobach sieciowych.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

P_W01 Zna podstawy programowania na platformę .NET. Profil ogólnoakademicki – K_W02, K_K02.

P_W02 Zna środowisko i architektury chmury obliczeniowej. Profil ogólnoakademicki – K_W03, K_K04.

P_W03 Zna zasady i dobre praktyki projektowania i tworzenia wydajnych systemów i aplikacji dla środowiska chmury obliczeniowej. Profil ogólnoakademicki – K_W02, K_W05, K_W08, K_K04.

UMIEJĘTNOŚCI

P_U01 Potrafi pracować w zintegrowanym środowisku programistycznym MS Visual Studio i MS Visual Studio Online. Profil ogólnoakademicki – K_U05, K_U08.

P_U02 Opanował podstawy języka programowania C# i potrafi tworzyć aplikacje na różne platformy. Profil ogólnoakademicki – K_U05, K_U08, K_U10.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

P_K01 Ma świadomość odpowiedzialności ciążącej na projektancie i programiście zdając sobie sprawę z ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę permanentnej edukacji zawodowej i rozwoju osobistego. Profil ogólnoakademicki – K_K01.

P_K02 Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania. Profil ogólnoakademicki – K_K02,

P_K03 Posiada pracować zespołowo, odpowiedzialnie wykonywać przydzielone mu zadania będąc świadomym swojej roli i swojego znaczenia w zespole. Profil ogólnoakademicki – K_K03.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.