Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot fakultatywny - Akceleracja biznesowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-I.3L.165 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot fakultatywny - Akceleracja biznesowa
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy: Przedmioty fakultatywne - informatyka 6 semestr
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Podstawowe pojęcia z zakresu IT

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

UWAGA (ZK) - PRZEPISANE z roku 5. Na roku 3 ECTS = 4.


- Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych – 15 godzin

- Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych – 15 godzin

- Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów – 30 godzin

- Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu – 60 godzin

Łączna liczba godzin: 120

Łączna liczba punktów ECTS: 4


W tym liczba punktow ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0.5 punktow ECTS.

W tym liczba punktow ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 3.5 punktow ECTS.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Referat - K1

Prezentacja - W1, W2, W3, W4

Projekt – U1, U2, U3, U4

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawić i zapoznać studenta z możliwościami komercjalizacji wytworzonej wartości intelektualnej wytworzonej oraz schematem procesu inwestycyjnego, min.:

- zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji według Oslo (OECD),

- wygląd procesu rozwoju produktu,

- przeprowadzanie analizy własności intelektualnej,

- przeprowadzanie analizy rynku i konkurencji,

- budowanie modeli biznesowych,

- przeprowadzanie analiza potencjału biznesowego,

- tworzenie modeli finansowych,

- przeprowadzanie procesu due dilligence,

- zakładanie działalności gospodarczej,

- komercjalizacja poprzez spółkę celową, uczestnictwo w procesie inkubacji oraz akceleracji biznesowa.

Literatura:

1. Eric Ries; Metoda Lean Startup; Wydawnictwo One Press; 2012

2. Steve Blank, Bob Dorf; Podręcznik startupu; Wydawnictwo One Press; 2013

3. Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg; Jak działa Google; Wydawnictwo Insignis; 2016

4. A.Weron, R.Weron; Inżyniera finansowa; Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1998

5. K.Jajuga, T.Jajuga; Inwestycje; Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2011

6. Skrypt akademicki - Akceleracja biznesowa, UMCS - https://mattkozlowski.pl/SKRYPT-AKCELERACJA-BIZNESOWA.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1: Definiuje kluczowe zagadnienia charakteryzujące procesy komercjalizacji wartości intelektualnej - K_W11

W2: Charakteryzuje fazy procesu inwestycyjnego - K_W12

W3: Charakteryzuje metody, techniki, standardy i narzędzia budowania modeli biznesowych, analiz produktowych oraz rynku - K_W13

W4: Wnioskuje na temat standardów i trendów rozwojowych w rozwoju przedsiębiorczości - K_W11, K_W12, K_W13

Umiejętności:

U1: Poddaje krytyce innowacyjne pomysły pod względem realsityczności założeń biznesowych - K_U07

U2: Dobiera rutynowe metody i narzędzia służące do analizy i prezentacji innowacji - K_U07

U3: Potrafi przeanalizować prezentację produktową pod kątem potencjału biznesowego - K_U07

U4: Dobiera odpowiednie źródła informacji w procesie analiz rynkowych tzw. market-research - K_U07

Kompetencje:

K1: Ma świadomość biznesowych aspektów przedsięwzięcia innowacyjnego - K_K01, K_K02, K_K03. K_K04, K_K07

K2: Ma świadomość istotności pracy zespołowej i wiarygodności biznesowej - K_K03, K_05, K_K06, K_K07, K_K08

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.