Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-I.3L.SEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Umiejętność programowania wysokiego poziomu w jednym z języków: C++, C#, Java, Python. Znajomość technologii sieciowych, multimedialnych, internetowych, systemów komputerowych, baz danych itd., oraz

zaliczenie seminarium w semestrze zimowym.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

ECTS = 4 punkty jako ekwiwalent 100 godzin pracy studenta w semestrze,

w tym:

- 30,0 godzin kontaktowych z prowadzącym zajęcia realizowanych w formie

zajęć dydaktycznych


- 10 godzin na przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

- 10,0 godzin przeznaczonych na gromadzenie materiałów

- 50,0 godzin pisanie pracy


godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 100,0 godz.

liczba punktów ECTS = 100,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 4,00 ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego -1,2 punktów ECTS,

- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 2,8 punktów ECTS.


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Podstawą zaliczenia seminarium jest:

a) obecność na zajęciach;

b) przygotowanie do zajęć;

c) aktywność (uczestnictwo w dyskusji);


- w semestrze letnim:

d) wygłoszenie przynajmniej jednego referatu dokumentującego postępy w przygotowywanej pracy dyplomowej;

e) redagowanie kolejnych rozdziałów części teoretycznej oraz tworzenie projektu w części praktycznej;

f) złożenie ostatecznej wersji pracy dyplomowej


W1; U2; K1, K3 - ocena wygłoszonego referatu wraz z dyskusją

W1; U1, U3; K2, K4 – ocena kolejnych rozdziałów (części projektu) w ramach przygotowywanej pracy dyplomowejPełny opis:

Celem seminarium dyplomowego jest zapoznanie studenta z wymogami obowiązującymi w trakcie realizacji pracy badawczej, ukierunkowanie studenta w zakresie tworzenia własnej pracy dyplomowej, pomoc metodyczna i merytoryczna przy realizacji pracy licencjackiej. Dodatkowym celem jest uzyskanie od studentów bieżących informacji o postępach w wykonywaniu pracy dyplomowej. W trakcie seminarium student poznaje techniki prezentacji naukowych oraz dokonuje samodzielnej prezentacji zebranego materiału analitycznego oraz metodologii jego opracowania. Każdy student przynajmniej raz w semestrze powinien zaprezentować swoje dokonania w formie referatowej multimedialnej. W trakcie seminarium dokonywana jest ocena jakości prezentowanych treści.

Zakres tematów:

1. Omawianie problemów badawczych sformułowanych w pracy licencjackiej.

2. Formułowanie pytań i hipotez badawczych.

3. Przegląd źródeł.

4. Opis przygotowanych metod badawczych.

5. Przedstawienie opracowanych aplikacji i wyników badań.

6. Wnioski.

Literatura:

Zenderowski R., "Praca magisterska - licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej", CEDEWU, Warszawa 2015,

oraz

literatura zależna od tematyki pracy dyplomowej

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1- Student zna i rozumie zagadnienia i metody związane z tematyką pracy licencjackiej (K_W04, K_W08, K_W12, K_W13)

Umiejętności:

U1 - potrafi przygotować i zrealizować poprawny metodologicznie projekt badawczy oraz właściwie zaprezentować go w pracy licencjackiej (K_U12, K_U13)

U2 - potrafi przygotować wypowiedź ustną oraz prezentację multimedialną na temat mieszczący się w problematyce pracy, wykazując się umiejętnością analizy tematu, merytorycznego argumentowania i samodzielnego formułowania wniosków (K_U12, K_U13)

U3 - potrafi przygotować pracę licencjacką z zakresu Informatyki, korzystając ze wskazówek opiekuna naukowego oraz wykazując się opanowaniem formalnych reguł pisania pracy dyplomowej (K_U12, K_U13)

Kompetencje:

K1 - jest gotów pracować w zespole i uczestniczyć w dyskusji w ramach seminarium (K_K03)

K2 - ma świadomość konieczności planowania w czasie i znaczenia terminowości realizacji zdań związanych pisaniem pracy licencjackiej (K_K02, K_K03)

K3 - jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy, rozumie potrzebę dalszego pogłębienia i unowocześniania wiedzy (K_K01)

K4 - rozumie znaczenie właściwego doboru i wykorzystania materiałów źródłowych z poszanowaniem przepisów prawa związanych z ochroną własności intelektualnej (K_K04, K_K06)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Smolira
Prowadzący grup: Michał Chromiak, Andrzej Daniluk, Marcin Denkowski, Dariusz Dobrowolski, Barbara Gocłowska, Marek Góźdź, Jacek Krzaczkowski, Rajmund Kuduk, Damian Rusinek, Anna Sasak-Okoń, Marcin Smolira, Waldemar Suszyński, Grzegorz Wójcik, Tomasz Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Stęgierski
Prowadzący grup: Andrzej Bobyk, Andrzej Daniluk, Marcin Denkowski, Marek Góźdź, Wiesław Kamiński, Jacek Krzaczkowski, Rajmund Kuduk, Damian Rusinek, Anna Sasak-Okoń, Rafał Stęgierski, Grzegorz Wójcik, Tomasz Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Bobyk, Andrzej Daniluk, Marcin Denkowski, Rajmund Kuduk, Damian Rusinek, Anna Sasak-Okoń, Grzegorz Wójcik, Aneta Wróblewska, Tomasz Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Bobyk, Patryk Burek, Jarosław Bylina, Andrzej Daniluk, Marcin Denkowski, Krzysztof Dmitruk, Jacek Krzaczkowski, Rajmund Kuduk, Marek Miśkiewicz, Anna Sasak-Okoń, Grzegorz Wójcik, Aneta Wróblewska, Michał Wydra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Bylina, Andrzej Daniluk, Marcin Denkowski, Anna Gajos-Balińska, Jacek Krzaczkowski, Rajmund Kuduk, Marek Miśkiewicz, Anna Sasak-Okoń, Przemysław Stpiczyński, Grzegorz Wójcik, Radosław Zaleski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)