Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-I.3Z.SEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność programowania wysokiego poziomu w jednym z języków: C++, C#, Java, Python. Znajomość technologii sieciowych, multimedialnych, internetowych, systemów komputerowych, baz danych itd.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

ECTS = 4 punkty jako ekwiwalent 100 godzin pracy studenta w semestrze,

w tym:

- 30,0 godzin kontaktowych z prowadzącym zajęcia realizowanych w formie

zajęć dydaktycznych


- 15 godzin na przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

- 15,0 godzin przeznaczonych na gromadzenie materiałów

- 40,0 godzin pisanie pracy


godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 100,0 godz.

liczba punktów ECTS = 100,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 4,00 ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego -1,2 punktów ECTS,

- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 2,8 punktów ECTS.


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Podstawą zaliczenia seminarium jest:

a) obecność na zajęciach;

b) przygotowanie do zajęć;

c) aktywność (uczestnictwo w dyskusji);


- w semestrze zimowym:

d) przygotowanie planu pracy dyplomowej, jej dokładnego konspektu oraz zebranej bibliografii;

e) wygłoszenie przynajmniej jednego referatu na temat związany z pracą dyplomową;

f) przygotowanie fragmentu części teoretycznej lub/i części praktycznej;


W1; U2; K1, K3 - ocena wygłoszonego referatu wraz z dyskusją

W1; U1, U3; K2, K4 – ocena kolejnych rozdziałów (części projektu) w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej


Pełny opis:

Celem seminarium dyplomowego jest zapoznanie studenta z wymogami obowiązującymi w trakcie realizacji pracy badawczej, ukierunkowanie studenta w zakresie tworzenia własnej pracy dyplomowej, pomoc metodyczna i merytoryczna przy realizacji pracy licencjackiej. Dodatkowym celem jest uzyskanie od studentów bieżących informacji o postępach w wykonywaniu pracy dyplomowej. W trakcie seminarium student poznaje techniki prezentacji naukowych oraz dokonuje samodzielnej prezentacji zebranego materiału analitycznego oraz metodologii jego opracowania. Każdy student przynajmniej raz w semestrze powinien zaprezentować swoje dokonania w formie referatowej multimedialnej. W trakcie seminarium dokonywana jest ocena jakości prezentowanych treści.

Wstępny zakres tematów poruszanych na seminarium:

1. Zasady pisania pracy licencjackiej.

2. Poszukiwanie problemów badawczych.

3. Umiejętność poszukiwania i wyboru literatury.

4. Wyjaśnienie zasad cytowania i pracy ze źródłami bibliograficznymi.

5. Dyskutowanie problemów badawczych.

6. Wybór tematu i przygotowywanie ogólnej struktury pracy licencjackiej - spisu treści.

7. Odpowiedni dobór metod, technik i narzędzi badawczych.

8. Praca samodzielna i konsultacje konkretnych zagadnień pracy badawczej.

Literatura:

Zenderowski R., "Praca magisterska - licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej", CEDEWU, Warszawa 2015,

oraz

literatura zależna od tematyki pracy dyplomowej

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1- Student zna i rozumie zagadnienia i metody związane z tematyką pracy licencjackiej (K_W01, K_W12, K_W13)

Umiejętności:

U1 - potrafi przygotować i zrealizować poprawny metodologicznie projekt badawczy oraz właściwie zaprezentować go w pracy licencjackiej (K_U01, K_U02, K_U03)

U2 - potrafi przygotować wypowiedź ustną oraz prezentację multimedialną, na temat mieszczący się w problematyce pracy, wykazując się umiejętnością analizy tematu, merytorycznego argumentowania i samodzielnego formułowania wniosków (K_U05, K_U06)

U3 - potrafi przygotować pracę licencjacką z zakresu Informatyki korzystając ze wskazówek opiekuna naukowego oraz wykazując się opanowaniem formalnych reguł pisania pracy dyplomowej (K_U04, K_U06, K_U07, K_U08)

Kompetencje:

K1 - jest gotów pracować w zespole i uczestniczyć w dyskusji w ramach seminarium (K_K01, K_K02)

K2 - ma świadomość konieczności planowania w czasie i znaczenia terminowości realizacji zdań związanych pisaniem pracy licencjackiej (K_K02, K_K03)

K3- jest gotów do ciągłego poszerzania wiedzy (samokształcenia) (K_K01)

K4 - rozumie znaczenie właściwego doboru i wykorzystania materiałów źródłowych z poszanowaniem przepisów prawa związanych z ochroną własności intelektualnej (K_K06)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dobrowolski, Marcin Smolira
Prowadzący grup: Michał Chromiak, Andrzej Daniluk, Marcin Denkowski, Dariusz Dobrowolski, Barbara Gocłowska, Marek Góźdź, Jacek Krzaczkowski, Rajmund Kuduk, Monika Leśnik, Zdzisław Łojewski, Damian Rusinek, Anna Sasak-Okoń, Marcin Smolira, Waldemar Suszyński, Grzegorz Wójcik, Tomasz Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Stęgierski
Prowadzący grup: Andrzej Bobyk, Andrzej Daniluk, Marcin Denkowski, Wiesław Kamiński, Jacek Krzaczkowski, Rajmund Kuduk, Damian Rusinek, Anna Sasak-Okoń, Grzegorz Wójcik, Tomasz Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Stęgierski
Prowadzący grup: Andrzej Bobyk, Andrzej Daniluk, Marcin Denkowski, Rajmund Kuduk, Damian Rusinek, Anna Sasak-Okoń, Grzegorz Wójcik, Aneta Wróblewska, Tomasz Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Bobyk, Jarosław Bylina, Andrzej Daniluk, Marcin Denkowski, Krzysztof Dmitruk, Jacek Krzaczkowski, Rajmund Kuduk, Marek Miśkiewicz, Anna Sasak-Okoń, Grzegorz Wójcik, Aneta Wróblewska, Michał Wydra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Bylina, Andrzej Daniluk, Marcin Denkowski, Anna Gajos-Balińska, Jacek Krzaczkowski, Rajmund Kuduk, Anna Sasak-Okoń, Przemysław Stpiczyński, Grzegorz Wójcik, Radosław Zaleski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Bylina, Andrzej Daniluk, Marcin Denkowski, Anna Gajos-Balińska, Jacek Krzaczkowski, Rajmund Kuduk, Katarzyna Mazur, Przemysław Stpiczyński, Grzegorz Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)