Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-I.4Z.080sem
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność programowania wysokiego poziomu w jednym z języków: C++, C#, Java, Python. Znajomość technologii sieciowych, multimedialnych, internetowych, systemów komputerowych, baz danych itd.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

ECTS = 4 punkty jako ekwiwalent 100 godzin pracy studenta w semestrze,

w tym:

- 30,0 godzin kontaktowych z prowadzącym zajęcia realizowanych w formie

zajęć dydaktycznych


- 15,0 godzin na przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

- 55,0 godzin przeznaczonych na studiowanie przez studenta literatury

przedmiotu oraz gromadzenie materiałów

razem 70,0 godz.


godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 100,0 godz.

liczba punktów ECTS = 100,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 4,00 ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,2 punktów ECTS,

- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 2,8 punktów ECTS.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Podstawą zaliczenia seminarium jest:


a) obecność na zajęciach;

b) przygotowanie do zajęć;

c) aktywność (uczestnictwo w dyskusji);


- w semestrze zimowym:

d) wstępne przygotowanie planu pracy dyplomowej, jej wstępnego konspektu oraz rozpoczęcie zbierania bibliografii;

e) wygłoszenie przynajmniej jednego referatu na temat związany z pracą dyplomową;


W1; U2; K1, K3 - ocena wygłoszonego referatu wraz z dyskusją

W1; U1, U3; K2, K4 – ocena pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowywanej pracy dyplomowejPełny opis:

Celem seminarium magisterskiego jest zapoznanie studenta z wymogami obowiązującymi w trakcie realizacji pracy badawczej, ukierunkowanie studenta w zakresie tworzenia własnej pracy magisterskiej, pomoc metodyczna i merytoryczna przy realizacji pracy dyplomowej. Innym ważnym celem seminarium jest uzyskanie od studentów bieżących informacji o postępach w wykonywaniu pracy magisterskiej. W trakcie seminarium student w pogłębionym stopniu poznaje techniki prezentacji naukowych oraz dokonuje samodzielnej prezentacji zebranego materiału analitycznego oraz metodologii jego opracowania. Każdy student przynajmniej raz w semestrze powinien zaprezentować swoje dokonania w formie referatowej multimedialnej. W trakcie seminarium dokonywana jest ocena jakości prezentowanych treści. Warunkiem zaliczenia seminarium jest wygłoszenie przez studenta referatu oraz pisemne dokumentowanie postępów (dostarczanie kolejnych rozdziałów) i w końcowym efekcie całości pracy dyplomowej.

Tematy wprowadzające:

1. Zasady pisania pracy magisterskiej.

2. Poszukiwanie problemów badawczych.

3. Umiejętność poszukiwania i wyboru literatury.

4. Wyjaśnienie zasad cytowania i pracy ze źródłami bibliograficznymi.

5. Dyskutowanie problemów badawczych.

6. Wybór tematu i przygotowywanie ogólnej struktury pracy magisterskiej - spisu treści.

7. Odpowiedni dobór metod, technik i narzędzi badawczych.

8. Praca samodzielna i konsultacje konkretnych zagadnień pracy badawczej.

Literatura:

Zenderowski R., "Praca magisterska - licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej", CEDEWU, Warszawa 2015,

oraz

literatura zależna od tematyki pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1- Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia i metody związane z tematyką pracy magisterskiej.

(K_W10, K_W11, K_W12, K_W13)

Umiejętności:

U1 - potrafi samodzielnie zdobywać w sposób pogłębiony wiedzę i rozwijać własne umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U03, K_U05)

U2 - potrafi przygotować wypowiedź ustną oraz prezentację multimedialną, na temat mieszczący się w problematyce zajęć, wykazując się umiejętnością dogłębnej analizy tematu, merytorycznego argumentowania i samodzielnego formułowania wniosków (K_U03, K_U05, K_U07)

U3 - potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować i selekcjonować informacje, wykorzystując w tym celu różnorodne źródła, metody i narzędzia. (K_U05, K_U06, K_U07)

Kompetencje:

K1 - jest gotów pracować w zespole i uczestniczyć w dyskusji w ramach seminarium (K_K03, K_K05, K_K07)

K2 - ma świadomość konieczności planowania w czasie i znaczenia terminowości realizacji zdań związanych pisaniem pracy magisterskiej (K_K02, K_K03)

K3 - jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy, rozumie potrzebę dalszego pogłębienia i unowocześniania wiedzy (K_K01, K_K06)

K4 - rozumie znaczenie właściwego doboru i wykorzystania materiałów źródłowych z poszanowaniem przepisów prawa związanych z ochroną własności intelektualnej (K_K02, K_K04, K_K06)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Smolira
Prowadzący grup: Halina Bielak, Wiesław Kamiński, Andrzej Krajka, Bogdan Księżopolski, Wiesława Kuniszyk-Jóźkowiak, Zdzisław Łojewski, Paweł Mikołajczak, Przemysław Stpiczyński, Grzegorz Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Stęgierski
Prowadzący grup: Andrzej Bobyk, Marek Góźdź, Wiesław Kamiński, Andrzej Krajka, Jacek Krzaczkowski, Bogdan Księżopolski, Zdzisław Łojewski, Przemysław Stpiczyński, Grzegorz Wójcik, Tomasz Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Góźdź, Andrzej Krajka, Bogdan Księżopolski, Zdzisław Łojewski, Przemysław Stpiczyński, Grzegorz Wójcik, Michał Wydra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Bylina, Marek Góźdź, Wiesław Kamiński, Adam Kobus, Andrzej Krajka, Bogdan Księżopolski, Przemysław Stpiczyński, Grzegorz Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Bylina, Jarosław Bylina, Marek Góźdź, Adam Kobus, Andrzej Krajka, Przemysław Stpiczyński, Grzegorz Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Bylina, Marek Góźdź, Andrzej Krajka, Anna Sasak-Okoń, Przemysław Stpiczyński, Grzegorz Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)