Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczna pracownia magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-I.5Z.080
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczna pracownia magisterska
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zależne od tematyki pracy magisterskiej

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

ECTS = 2 punkty jako ekwiwalent 50 godzin pracy studenta w semestrze, w tym:

15 godzin kontaktowych z prowadzącym zajęcia w formie konsultacji,

35 godzin samodzielnej pracy studenta nad projektem będącym częścią pracy dyplomowej


godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 50 godz.

liczba punktów ECTS = 50,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 2,00 ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0.6 punktów ECTS,

- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,4 punktów ECTS.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Prezentacja elementów składowych projektu wykonywanego w ramach pracy dyplomowej

Literatura:

Zależna od tematu pracy magisterskiej

Efekty uczenia się:

KIERUNKOWE

UMIEJĘTNOŚCI

K_U03 - potrafi samodzielnie znajdować potrzebne informacje w literaturze fachowej i innych źródłach

K_U06 - potrafi mówić i pisać o zagadnieniach informatycznych zrozumiałym, potocznym językiem w języku polskim i języku obcym

K_U07 - potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 - zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

K_K02 - potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

K_K05 - rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć informatyki

K_K06 - potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych

K_K07 - potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień informatycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Smolira
Prowadzący grup: Halina Bielak, Marcin Denkowski, Marek Góźdź, Wiesław Kamiński, Andrzej Krajka, Jacek Krzaczkowski, Bogdan Księżopolski, Wiesława Kuniszyk-Jóźkowiak, Zdzisław Łojewski, Paweł Mikołajczak, Rafał Stęgierski, Przemysław Stpiczyński, Grzegorz Wójcik, Tomasz Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Stęgierski
Prowadzący grup: Marek Góźdź, Wiesław Kamiński, Andrzej Krajka, Jacek Krzaczkowski, Bogdan Księżopolski, Zdzisław Łojewski, Przemysław Stpiczyński, Grzegorz Wójcik, Tomasz Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia magisterska więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Bobyk, Marek Góźdź, Andrzej Krajka, Bogdan Księżopolski, Przemysław Stpiczyński, Grzegorz Wójcik, Michał Wydra, Tomasz Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia magisterska - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia magisterska więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Bobyk, Jarosław Bylina, Marek Góźdź, Wiesław Kamiński, Andrzej Krajka, Jacek Krzaczkowski, Bogdan Księżopolski, Zdzisław Łojewski, Przemysław Stpiczyński, Grzegorz Wójcik, Michał Wydra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia magisterska - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia magisterska więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Bobyk, Beata Bylina, Jarosław Bylina, Marek Góźdź, Piotr Kawałek, Adam Kobus, Andrzej Krajka, Jacek Krzaczkowski, Monika Leśnik, Anna Sasak-Okoń, Przemysław Stpiczyński, Grzegorz Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia magisterska - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia magisterska więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia magisterska - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)