Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat języka angielskiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-M.36 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka angielskiego I
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl/pl/cnicjo.htm
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego ogólnego na poziomie co najmniej B2. Znajomość podstawowych pojęć z zakresu języka specjalistycznego matematyki.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

- godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego): ćwiczenia 30 godz.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- obecność na zajęciach

- zaliczenie wszystkich testów śródsemestralnych

- ocena ciągła nauczyciela /bieżące przygotowanie do zajęć i

aktywność/

Pełny opis:

Lektorat języka angielskiego prowadzący do egzaminu na poziomie B2+. Celem lektoratu jest poszerzenie wiedzy studenta i doskonalenie jego umiejętności językowych na poziomie średniozaawansowanym wyższym. Student uczestniczący w lektoracie na poziomie B2 potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany jest język jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, itp. Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji jakie spotyka w podróży w regionie języka docelowego. Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel, jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu. Student posiada umiejętności językowe określone przez poziom co najmniej B1 w opisie poziomów znajomości języków nowożytnych Rady Europy /Common European Framework of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment/.

Lektorat obejmuje jedynie słownictwo specjalistyczne z dziedziny matematyki.

Literatura:

- English for Mathematics, Anna Krukiewicz-Gacek, Agnieszka Trzaska, AGH University of Science and Technology Press, Krakow 2012

- English for Mathematics, Anna Kucharska-Raczunas, Jolanta Maciejewska, Wydawnictwo Politechniki Gdanskiej, 2015

- artykuły naukowe z dziedziny matematyki z inernetu i innych źródeł

- prezentacje medialne w internecie z dziedziny matematyki, np Khan Academy

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W10 - zna język angielski na poziomie średniozaawansowanym (B2+) wystarczającym do czytania literatury fachowej, przygotowywania wystąpień i prac pisemnych X2A_U10, X2A_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 - ma świadomość ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia X2A_K01, X2AU_07, X2A_K05

K_K06- potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych - X2A_K01

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.