Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Arytmetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-M.P1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Arytmetyka
Jednostka: Zakład Funkcji Analitycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Konwersatorium 30

Konsultacje 20

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 50

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2


Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 45

Studiowanie literatury 25

Przygotowanie się do kolokwium 55

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 140

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 5


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 7


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Kolokwia śródsemestralne.

Pełny opis:

Moduł obejmuje wiedzę z podstawowych działów arytmetyki teoretycznej:

1. Liczby podstawowe i ich własności

2.Aksjomatyka Peano

3.Działania w zbiorze liczb podstawowych

4.Uporządkowanie zbioru liczb podstawowych

5.Nieelementarne własności liczb podstawowych równoważne aksjomatowi indukcji

6.Definicje indukcyjne

7.Konstrukcja liczb całkowitych i wymiernych

8.Algorytm Euklidesa

9.Kongruencje

Literatura:

W. Sierpiński, Arytmetyka teoretyczna

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W09 zna podstawowe twierdzenia i metody arytmetyki

UMIEJĘTNOŚCI

K_U03 umie prowadzić łatwe i średnio trudne dowody metodą indukcji zupełnej; potrafi definiować funkcje i relacje rekurencyjne

K_U07 umie operować pojęciem liczby rzeczywistej; zna przykłady liczb niewymiernych i przestępnych; zna pojęcie liczby zespolonej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K02 potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

K_K04 potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych

K_K05 ma świadomość ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.