Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania matematyki w szkole podstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-M.P10 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania matematyki w szkole podstawowej
Jednostka: Zakład Dydaktyki Matematyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

◾Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 10,0

◾Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30,0

◾Przygotowanie się studenta do zaliczenia (łączna liczba godzin w

semestrze): 10,0

◾Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin

w semestrze): 30,0

◾Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 20,0


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

K_W16: prace zaliczeniowe

K_U14: prace zaliczeniowe

K_U30-K_U32: prace zaliczeniowe

K_K01, K_K03, K_K04: prace zaliczeniowe

Pełny opis:

1. Podstawa programowa nauczania matematyki II etapu edukacyjnego i przegląd aktualnych programów nauczania – projektowanie procesu kształcenia. Rozkład materiału.

2. Analiza podręczników.

3. Działania w zbiorze liczb naturalnych i całkowitych.

4. Pojęcia ułamka zwykłego i dziesiętnego.

5. Podstawowe pojęcie geometryczne i sposoby ich wprowadzania.

6. Przegląd metod aktywizujących i możliwości ich wykorzystania na lekcjach matematyki.

Literatura:

1. W. Nowak, Konwersatorium z dydaktyki matematyki, PWN, Warszawa, 1989.

2. Podstawa programowa matematyki dla II etapu edukacyjnego (z 23 grudnia 2008 r.)

3. Podstawowe zagadnienia dydaktyki matematyki, (pod red. I. Gucewicz-Sawickiej), PWN, Warszawa, 1982.

4. G. Polya, Jak to rozwiązać, PWN, Warszawa, 1964.

5. Programy nauczania i podręczniki do nauczania matematyki w kl. IV-VI szkoły podstawowej.

6. H. Siwek, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, WSiP, Warszawa, 2005.

7. M. Szurek, O nauczaniu matematyki. Wykłady dla nauczycieli i studentów. t. 1-8, GWO, Gdańsk, 2006.

8. S. Turnau, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa, 1990.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

K_W16: rozumie rolę i zadania nauczyciela na różnych etapach edukacji, wie jak stosować odpowiednie metody i formy pracy z uczniem

Umiejętności

Student:

K_U14: potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych zrozumiałym, potocznym językiem

K_U30: potrafi ocenić przydatność typowych metod i procedur do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej

K_U31: potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

K_U32: potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań pedagogicznych

Kompetencje społeczne

Student:

K_K01: potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter

K_K03: rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej

K_K04: potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.