Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka (w zakresie matematyki) w szkole podstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-M.P12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka (w zakresie matematyki) w szkole podstawowej
Jednostka: Zakład Dydaktyki Matematyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiadomości i umiejętności dotyczące podstawowych zagadnień matematyki szkolnej. Znajomość podstawy programowej matematyki w

szkole podstawowej, aktualnych podręczników do matematyki obowiązujących w szkole

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Łącznie 20 godz., w tym:

Lekcje prowadzone 13 godz.

Lekcje hospitowane 5 godz.

Inne zajęcia:

przygotowanie konspektów 0,5 godz.

sporządzenie dokumentacji z praktyk 0,5 godz.

konsultacje z nauczycielem 1 godz.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

K_W15,K_W16 - analiza materiałów z przebiegu praktyki

K_U29-K_U34 -analiza ankiety podsumowującej praktykę w szkole

K_W15,K_W16,K_ K01,K_K03, K_K04, K_K06, K_K07 -omówienie praktyki, podsumowanie doświadczeń, analiza zachowań uczniowskich, poziomu wiedzy ucznia

Pełny opis:

Praktyczne przygotowanie studentów do nauczania matematyki w szkole podstawowej oraz kształcenie umiejętności i nawyków

niezbędnych w wykonywaniu zawodu nauczyciela matematyki.

W ramach zajęć student przygotowuje lekcje matematyki na dany temat, prowadzi lekcje, hospituje lekcje nauczyciela oraz dyskutuje na

temat obserwowanych lekcji.

Literatura:

1. Programy nauczania i podręczniki do nauczania matematyki w kl. IV-VI szkoły podstawowej.

2. H. Siwek, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, WSiP, Warszawa, 2005.

3. M. Szurek, O nauczaniu matematyki. Wykłady dla nauczycieli i studentów. t. 1-8, GWO, Gdańsk, 2006.

4. S. Turnau, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa, 1990.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student

K_W15: zna strukturę szkoły, ma podstawową wiedzę o dokumentacji szkolnej, ma obraz pracy dydaktyczno-wychowawczej

K_W16: rozumie rolę i zadania nauczyciela na różnych etapach edukacji, wie jak stosować odpowiednie metody i formy pracy z uczniem

Umiejętności

Student:

K_U29: potrafi wykorzystywać szeroko rozumianą technologię informacyjną (arkusz kalkulacyjny, programy do nauki geometrii, programy typu CAS) w nauczaniu matematyki, umie tworzyć edukacyjne strony internetowe

K_U30: potrafi ocenić przydatność typowych metod i procedur do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej

K_U31: potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

K_U32: potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań pedagogicznych

K_U33: potrafi planować, prowadzić i dokumentować zajęcia lekcyjne w szkole

K_U34: posiada umiejętność skutecznego działania wychowawczego

Kompetencje społeczne

Student:

K_K01: potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter

K_K03: rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej

K_K04: potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych

K_K06: odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

K_K07: ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.