Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka dydaktyczna w zakresie matematyki I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-M.P12-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka dydaktyczna w zakresie matematyki I
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiadomości i umiejętności dotyczące podstawowych zagadnień matematyki szkolnej. Znajomość podstawy programowej matematyki w szkole podstawowej, aktualnych podręczników do matematyki obowiązujących w szkole.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Konsultacje 3 godz.

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 0.2

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Lekcje prowadzone 17 godz.

Lekcje hospitowane 9 godz.

Przygotowanie się do lekcji oraz sporządzanie konspektów 34 godz.

Przygotowanie sprawozdań z hospitacji 3 godz.

Sporządzenie dokumentacji z praktyk 4 godz.

Konsultacje z nauczycielem szkolnym 5 godz.

inne czynności (np. sprawdzanie sprawdzianów, zapoznanie się z dziennikiem elektronicznym itp.)

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 72

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 2.8

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1,W2,W3 - analiza materiałów z przebiegu praktyki


U1-U5 -zaliczenie na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyki oraz uzupełnionego w systemie praktyk dziennika praktyk (student musi spełnić wszystkie wymagania zawarte w Wydziałowym Regulaminie Praktyki Przedmiotowej z matematyki)


W1,W2,W3 , K1,K2,K3 -omówienie praktyki, podsumowanie doświadczeń, analiza zachowań uczniowskich, poziomu wiedzy uczniów

Pełny opis:

Celem praktyki jest pogłębienie przygotowania studentów do nauczania matematyki w szkole podstawowej.

Podczas praktyki sprawdzane są ich kompetencje pedagogiczne oraz wiedza merytoryczna z zakresu matematyki na poziomie szkoły podstawowej.

W trakcie praktyki student przygotowuje lekcje matematyki na dany temat, prowadzi lekcje, hospituje lekcje nauczyciela oraz omawia i analizuje oglądane lekcje.

Literatura:

1.Podstawa programowa nauczania matematyki

2. Irena Gucewicz-Sawicka, Podstawowe zagadnienia dydaktyki matematyki, Warszawa 1982.

3. Helena Siwek, Dydaktyka matematyki, Warszawa 2005.

4. Danuta Zaremba, Podstawy nauczania matematyki, Warszawa 2006.

5. Podręczniki matematyki dla szkół podstawowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

W1- zna podstawę programową nauczania matematyki w szkole podstawowej i potrafi realizować ją na lekcjach matematyki

W2- zna zasady pisania konspektu i potrafi samodzielnie przygotować go do prowadzonych lekcji

W3- posiada wiedzę na temat struktury lekcji, celów, metod, form pracy i środków dydaktycznych.

Umiejętności:

Student:

U1-potrafi posługiwać się poprawnie językiem matematycznym, prowadzić rozumowanie matematyczne

U2-sprawnie kieruje przebiegiem lekcji, swobodnie korzysta z nowych pomocy dydaktycznych i technicznych

U3-potrafi sprawnie analizować sposób postępowania (myślenia) ucznia podczas rozwiązywania matematycznych problemów

U4-potrafi właściwie dokonać oceny pracy uczniowskiej

U5-potrafi właściwie kierować pracą ucznia

Kompetencje społeczne:

Student:

K1-ma świadomość ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia K_K01

K2-potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter K_K03

K3-rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie K_K04

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki pedagogiczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kozak-Prus
Prowadzący grup: Agnieszka Kozak-Prus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyki pedagogiczne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.