Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-M.P13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy statystyki
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczenie przedmiotu rachunek prawdopodobieństwa

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Laboratorium 20

Konsultacje 5

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 25

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Instalacja i zapoznanie się z obsługą oprogramowania wykorzystywanego na zajęciach 10

Przygotowanie się do laboratorium/kolokwiów/egzaminu 15

Łączna liczba godzin niekontaktowych 25

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

prace zaliczeniowe W1-W3, U1-U4

aktywność K1-K3

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami analizy danych, obejmującej praktyczne metody: statystyki opisowej, estymacji przedziałowej oraz weryfikacji hipotez statystycznych oraz wykształcenie umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów badawczych w zakresie wykorzystania metod statystycznych przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego Excel oraz pakietów statystycznych, takich jak np. Statistica, SPSS.

Literatura:

1. S. M. Kot, J. Jakubowski, A. Sokołowski, Statystyka. Podręcznik dla studiów ekonomicznych, Difin, Warszawa 2007

2. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część II. Statystyka matematyczna, PWN, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1 rozumie zasady doboru odpowiednich narzędzi statystycznych w zależności od celów badawczych i rodzaju obserwowanych cech - K_W10;

W2 zna metody statystyczne służące do opisu struktury badanej zbiorowości, estymacji i weryfikacji hipotez statystycznych - K_W10;

W3 zna pakiet komputerowy do statystycznej analizy danych oraz rozumie jego ograniczenia, konieczność weryfikacji założeń stosowanych metod statystycznych oraz interpretacji otrzymanych wyników - K_W11;

UMIEJĘTNOŚCI

U1 stosuje podstawowe statystyki do opisu charakteru i struktury analizowanych danych odpowiednio do ich rodzaju - K_U19, K_U20;

U2 potrafi przeprowadzić weryfikację podstawowych hipotez statystycznych oraz zinterpretować otrzymane wyniki - K_U21;

U3 potrafi dobrać właściwą metodę statystyczną do danego problemu badawczego, przeprowadzić odpowiednią analizę i zinterpretować wyniki badań - K_U19, K_U20, K_U21;

U4 umie wykorzystywać programy komputerowe do analizy danych statystycznych - K_U22;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 dokonuje samooceny własnych kompetencji w zakresie studiowanych metod statystycznej analizy danych i doskonali swoje umiejętności - K_K02;

K2 potrafi precyzyjnie formułować pytania dotyczące celu badania statystycznego i wybranej metody obliczeniowej - K_K02;

K3 rozumie potrzebę i potrafi przedstawiać laikom wyniki badań statystycznych - K_K03.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Matuła
Prowadzący grup: Przemysław Matuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.