Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania matematyki w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-M.P15 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania matematyki w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

dobra znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Konwersatorium 50

Konsultacje 25

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 75

Liczba punktów ETCS z udziałem nauczyciela akademickiego 3

Godziny niekontaktowe

Przygotowanie do konwersatorium 10

Przygotowanie do kolokwium 20

Studiowanie literatury 20

Łączna liczba godzin z niekontaktowych 50

Liczba punktów ETCS za godziny niekontaktowe 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Wiedza:

W1- W7 - odpowiedź ustna, dyskusja, kolokwium zaliczeniowe

Umiejętności:

U1 - U8 - kolokwium zaliczeniowe, odpowiedź ustna

Kompetencje społeczne:

K1, K2 - dyskusja, praca zespołowa na zajęciachPełny opis:

1. Podstawa programowa nauczania matematyki III i IV etapu edukacyjnego i przegląd aktualnych programów nauczania – projektowanie procesu kształcenia. Rozkład materiału.

2. Zastosowanie współczesnych technologii i środków multimedialnych do nauczania matematyki (tablice interaktywne, multipodręczniki, program Geogebra, itp.)

3. Potęgi, pierwiastki, procenty oraz proporcjonalność w gimnazjum.

4. Wybrane zagadnienia z planimetrii- okrąg wpisany, opisany na wielokącie, styczna do okręgu, twierdzenie sinusów i cosinusów, twierdzenie Talesa

5. Zagadnienia związane z nauką o funkcjach: omówienie własności funkcji oraz propozycji ich wprowadzenia na różnych poziomach nauczania z zastosowaniem współczesnych środków multimedialnych.

6. Równania, nierówności, metody ich rozwiązywania i stosowanie do zagadnień z różnych dziedzin.

7. Wybrane zagadnienia metodyki nauczania elementów rachunku

prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej.

8. Funkcje elementarne w szkole ponadgimnazjalnej: funkcja kwadratowa, wielomiany, funkcje trygonometryczne, wykładnicze i logarytmiczne.

9. Ciągi liczbowe.

10. Dowód w matematyce w oparciu o wybrane zagadnienia z planimetrii i teorii liczb.

11. Elementy analizy matematycznej w szkole ponadgimnazjalnej, zadania optymalizacyjne.

Literatura:

1. G. Bryll, R. Sochacki, Wybrane zagadnienia dydaktyki matematyki, Opole, 2012.

2. Z. Krygowska, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 1-3, WSiP, Warszawa, 1977.

3. Podstawa programowa matematyki dla IIIi IV etapu edukacyjnego (z 23 grudnia 2008 r.)

4. Podstawowe zagadnienia dydaktyki matematyki, (pod red. I. Gucewicz-Sawickiej), PWN, Warszawa, 1982.

5. Programy nauczania i podręczniki do nauczania matematyki w kl. 1-3 gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna

6. H. Siwek, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, WSiP, Warszawa, 2005.

7. M. Szurek, O nauczaniu matematyki. Wykłady dla nauczycieli i studentów. t. 1-8, GWO, Gdańsk, 2006.

8. S. Turnau, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa, 1990.

9.J. Bednarczuk, Matematyczne gwiazdki, Nowa Era, Warszawa, 2006.

Efekty uczenia się:

W1- student zna obowiązującą podstawę programową nauczania matematyki z zakresu gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej oraz wie gdzie jak znaleźć dokumenty zawierające aktualną podstawę - K_W16;

W2- student zna definicję potęgi,pierwiastka, procentu, K_U14;

W3- student zna twierdzenia z planimetrii z zakresu podstawowego i rozszerzonego nauczania matematyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalne- K_U14 j;

W4- student zna wykresy funkcji omawianych w szkole ponadgimnazjalnej, K_U14;

W5- student zna pojęcia z zakresu kombinatoryki- K_U14;

W6- student za definicję ciągu arytmetycznego, geometrycznego- K_U14;

W7- student wie jak wyglądają zadania optymalizacyjne- K_U14, K_U30;

U1- student potrafi przygotować lekcję z wykorzystaniem multipodręcznika, potrafi zobrazować różne obiekty matematyczne w programie Geogebra - K_U31;

U2 -student potrafi rozwiązywać zadania związane ze proporcjonalnością, stężeniami procentowymi, procentem prosty i składanym- K_U14,

U3- student potrafi rozwiązywać zadania stosując twierdzenia z planimetrii- K_U14;

U4- student potrafi omówić własności funkcji na podstawie jej wykresu i wykorzystać je do rozwiązywania równań i nierówności - K_U14;

U5- student potrafi zliczać obiekty wykorzystując wiedzę z zakresu kombinatoryki - K_U14;

U6- student potrafi rozwiązywać zadania dotyczące ciągów liczbowych- K_U14;

U7- student potrafi przeprowadzić proste dowody- K_U14;

U8- student potrafi opracować strategię rozwiązania zadań optymalizacyjnych K_U14;

K1-student potrafi pracować zespołowo- K_K01;

K2- student potrafi w swobodny sposób omawiać zagadnienia matematyczne, rozumie potrzebę popularyzowania matematyki- K_K04, K_K03

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.