Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-M.P2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do matematyki
Jednostka: Zakład Statystyki Matematycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Konwersatorium 15

Konsultacje 10

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 25

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do egzaminu 20

Łączna liczba godzin niekontaktowych 20

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

egzamin W1, W2, U1-U2

aktywność K1, K2

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami matematyki w zakresie logiki i teorii mnogości oraz wdrożenie pewnych metod wnioskowania i zapisu formalnego.

Literatura:

1. H. Rasiowa, Wstęp do matematyki współczesnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

2. W. Marek, J. Onyszkiewicz, Matematyka Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996

Introduction to Mathematics

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1 zna wybrane pojęcia i metody logiki matematycznej oraz teorii mnogości i formalizmu matematycznego - K_W01, K_W03;

W2 rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także istotność założeń - K_W02;

UMIEJĘTNOŚCI

U1 posługuje się rachunkiem zdań i kwantyfikatorów oraz potrafi poprawnie używać go także w języku potocznym - K_U02;

U2 umie stosować system logiki klasycznej do formalizacji teorii matematycznych - K_U04;

U3 posługuje się językiem teorii mnogości, w tym produktem kartezjańskim i potrafi konstruować przestrzenie ilorazowe - K_U05, K_U06;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 dokonuje samooceny własnych kompetencji oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju - K_U05;

K2 rozumie potrzebę i potrafi przedstawiać laikom osiągnięcia z zakresu logiki i teorii mnogości - K_K03, K_K04.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.