Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geometria elementarna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-M.P3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geometria elementarna
Jednostka: Zakład Topologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://matematyka.kampus.umcs.lublin.pl/moodle/course/view.php?id=249
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Konwersatorium - 15

Konsultacje - 35

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 50

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2


Godziny niekontaktowe

Przygotowanie do konwersatorium - 30

Studiowanie literatury - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Łączna liczba godzin niekontaktowych 75

Punkty ETCS za godziny niekontaktowe 3

Łączna liczba punktów ETCS dla modułu 5

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1 - egzamin, dyskusja podczas zajęć

U1 - egzamin, dyskusja podczas zajęć

U2 - egzamin, dyskusja podczas zajęć

U3 - egzamin, dyskusja podczas zajęć

K1 - dyskusja podczas zajęć

K2 - dyskusja podczas zajęć


Pełny opis:

1. Punkt i linia prosta.

2. Półproste i odcinki.

3. Płaszczyzna. Przenoszenie figur.

4. Porównywanie odcinków. Suma i różnica odcinków.

5. Kąty płaskie, rodzaje kątów, odkładanie kątów, dodawanie i odejmowanie kątów, różne rodzaje kątów.

6. Linia łamana, wielokąty.

7. Przystawanie trójkątów, twierdzenia o trójkątach.

8. Twierdzenia o prostych równoległych.

9. Suma kątów trójkąta i wielokąta.

10. Związki miarowe w trójkącie prostokątnym.

11. Wzór Herona

12. Okrąg wpisany i opisany na trójkącie i na wielokątach foremnych.

13. Czworokąty i ich własności.

14. Proste i okręgi.

15. Elementy stereometrii.

Literatura:

1. H. S. M. Coxeter, S. L. Greitzer, Geometry Revisited, Math. Association of America 1969.

2. H. S. M. Coxeter, Wstęp do geometrii dawnej i nowej, PWN Warszawa 1967.

3. R. A. Johnson, Advanced Euclidean Geometry, Dover Books on Math. 2007.

4. M. Małek, Geometria 1-3, GWO, 1993-1998.

5. http://www.cut-the-knot.org

Efekty uczenia się:

W1 - zna podstawowe pojęcia i twierdzenia geometrii elementarnej

K_W05

U1 - potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje K_U01

U2 - posługuje się rachunkiem zdań i kwantyfikatorów oraz potrafi poprawnie używać go także w języku potocznym K_U02

U3 - potrafi wykorzystywać podstawowe pojęcia i twierdzenia geometrii elementarnej K_U15

K1 - potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania K_K02

K2 - ma świadomość ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia K_K05

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.