Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-M.P6/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka matematyki
Jednostka: Zakład Dydaktyki Matematyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

◾Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 10,0

◾Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 20,0

◾Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 20,0

◾Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 10,0

◾Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 30,0


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

K_W14 praca zaliczeniowa

K_W13 praca zaliczeniowa

K_W16 praca zaliczeniowa

K_U30 praca zaliczeniowa

K_U31 praca zaliczeniowa

K_K03 praca zaliczeniowa

K_K04 praca zaliczeniowa

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest ogólnym zagadnieniom dydaktyki matematyki:

1. Matematyka jako dziedzina naukowa i przedmiot nauczania.

2. Pojęcia w matematyce i w nauczaniu matematyki. Procesy psychiczne związane z tworzeniem pojęć, czynnościowe nauczanie matematyki. Kształtowanie pojęć matematycznych i rozwijanie umiejętności posługiwania się nimi.

3. Definiowanie pojęć matematycznych w szkole – formy definicji matematycznej i kryteria jej poprawności.

4. Odkrywanie, formułowanie i dowodzenie twierdzeń. Aspekty rozumienia twierdzeń matematycznych. Lokalnie dedukcyjna organizacja nauczania matematyki.

5. Rola zadań w nauczaniu matematyki. Rodzaje zadań. Zadania tekstowe i metodyka ich rozwiązywania.

Literatura:

1. Z. Krygowska, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 1-3, WSiP, Warszawa, 1977.

2. W. Nowak, Konwersatorium z dydaktyki matematyki, PWN, Warszawa, 1989.

3. Podstawa programowa matematyki dla II etapu edukacyjnego (z 23 grudnia 2008 r.)

4. Podstawowe zagadnienia dydaktyki matematyki, (pod red. I. Gucewicz-Sawickiej), PWN, Warszawa, 1982.

5. G. Polya, Jak to rozwiązać, PWN, Warszawa, 1964.

6. H. Siwek, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, WSiP, Warszawa, 2005.

7. M. Szurek, O nauczaniu matematyki. Wykłady dla nauczycieli i studentów. t. 1-8, GWO, Gdańsk, 2006.

8. S. Turnau, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa, 1990.

Efekty uczenia się:

K_W14 rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań

K_W13 zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

K_W16 rozumie rolę i zadania nauczyciela na różnych etapach edukacji, wie jak stosować odpowiednie metody i formy pracy z uczniem

K_U30 potrafi ocenić przydatność typowych metod i procedur do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej

K_U31 potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

K_K03 rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej

K_K04 potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.