Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-M1/2SEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Licencjat z matematyki.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Seminarium 30

konsultacje 15

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego

45

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,5.

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do seminarium 15

Przygotowanie pracy magisterskiej 30

Łączna liczba godzin niekontaktowych 45

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1,5.

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 3.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

WIEDZA

W1 referowanie i prezentacja kolejnej części własnej pracy magisterskiej

UMIEJĘTNOŚCI

U1 referowanie i prezentacja kolejnej części własnej pracy magisterskiej

U2 referowanie i prezentacja kolejnej części własnej pracy magisterskiej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 referowanie i prezentacja kolejnej części własnej pracy magisterskiej

K2 referowanie i prezentacja kolejnej części własnej pracy magisterskiej

K3 referowanie i prezentacja kolejnej części własnej pracy magisterskiej

K4 referowanie i prezentacja kolejnej części własnej pracy magisterskiej

Pełny opis:

1. uczestnicy seminarium kolejno dokonują prezentacji swoich projektów

2. dyskusje nad fragmentami prac magisterskich referowanymi przez studentów

3. przygotowanie przez studenta części pracy dyplomowej i jej akceptacja przez promotora.

Literatura:

Aktualne publikacje naukowe i związane z nimi monografie. Literatura indywidualnie dostosowana do tematu danej rozprawy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1. ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej, między innymi: zna większość klasycznych definicji i twierdzeń oraz ich dowody, jest w stanie rozumieć sformułowania, zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej zagadnień pozostających na etapie badań; K_W04

UMIEJĘTNOŚCI

U1. posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w mowie i na piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze; K_U02, K_U01, K_U03, K_U14

U2. umie, na poziomie zaawansowanym i obejmującym matematykę współczesną, stosować oraz przedstawiać w mowie i na piśmie, metody co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki: analizy matematycznej i analizy funkcjonalnej, teorii równań różniczkowych i układów dynamicznych, algebry i teorii liczb, geometrii i topologii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki dyskretnej i teorii grafów, logiki i teorii mnogości; K_U13, K_U01, K_U03, K_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania; K_K02, K_W02

K2. rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie; K_K04

K3. potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych; K_K06, K_W10

K4. potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych; K_K07

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.