Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład specjalistyczny: Nowoczesne materiały i technologie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-WSpFT-4/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Wykład specjalistyczny: Nowoczesne materiały i technologie
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

fizyka fazy skondensowanej

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017


-Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego) przewidziane w planie studiów

wykład: 30 godz.

-Godziny nie kontaktowe (praca własna)

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do zaliczenia przedmiotu: przygotowanie notatek, pisanie prac, czytanie literatury, itp. : 15 godz.

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 15 godz.


Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego: 1

Łączna liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 2


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII-39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1,W2 - kolokwia

U1,U2 - kolokwia

K1 - kolokwia

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z nowymi wybranymi materiałami/metamateriałami oraz metodami/technologiami ich otrzymywania.

Poruszane tematy:

1. Metody otrzymywania monokryształów i układów o obniżonej wymiarowości (w szczególności techniki MBE, MOCVD i mokrej chemii).

2. Niebieskie lasery - technologia GaN.

3. Grafen: właściwości, otrzymywanie i zastosowania.

4. Struktury i metamateriały plazmoniczne (w tym metamateriały hiperboliczne i metapowierzchnie) oraz ich potencjalne zastosowania.

5. Metamateriały o ujemnym i prawie zerowym współczynniku załamania.

6. Perowskity jako perspektywiczny materiał w fotowoltaice

Literatura:

1. M. A. Herman, Heterozłącza półprzewodnikowe, PWN, 1987

2. R. W. Kelsall, I. W. Hamley, T. M. Geoghegan, Nanotechnologie, PWN, 2008

3. E. Wolarz, Metamateriały - nowe zastosowania elektrodynamiki, Postępy Fizyki, 58, 242 (2007).

4. F. Monticone and A. Alu, Metamaterial, plasmonic and nanophotonic devices, Rep. Prog. Phys. 80, 036401 (2017).

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII-39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Wiedza

W1. Zna podstawowe prawa fizyki z zakresu mechaniki, elektryczności i magnetyzmu, termodynamiki,optyki K_W01

W2. Zna podstawowe założenia i osiągnięcia wiodących dziedzin fizyki współczesnej. Zna podstawowe modele teoretyczne oraz metody doświadczalnej fizyki atomowej, jądrowej i fizyki ciała stałego. K_W05

Umięjętności

U1. Posiada umiejętność korzystania z naukowej literatury fizycznej w języku obcym, przygotowania prezentacji zjawisk fizycznych, technicznych i technologicznych. K_U05

U2. Potrafi określić związki przyczynowo-skutkowe

Kompetencje społeczne

K1. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko i związane z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. K_K06

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.