Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki - Obywatelstwo europejskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-2-OG.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnouniwersytecki - Obywatelstwo europejskie
Jednostka: Katedra Prawa Konstytucyjnego
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie wliczane do średniej
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw instytucji i prawa Unii Europejskiej

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Wykład: 15

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 15

Liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Studiowanie literatury: 15

Przygotowanie się do egzaminu: 15

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 30


Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe: 1


Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

praca zaliczeniowa lub sprawdzian końcowy

Pełny opis:

1. Instytucja obywatelstwa – wprowadzenie do problematyki – 2 godz.

2. Podstawy prawne i geneza obywatelstwa europejskiego – 4 godz.

3. System gwarancji prawnych związanych z obywatelstwem europejskim - 4 godz.

4. Prawa jednostki związane z obywatelstwem europejskim - 3 godz.

5. Problemy prawne związane z obywatelstwem europejskim - 2 godz.

Literatura:

1. A. Cieleń, Prawa polityczne obywateli Unii Europejskiej, Warszawa 2008.

2. A. Fobe, Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2003.

3. A. Gubrynowicz, Obywatelstwo Unii Europejskiej, Stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008

4. B. Mielnik, Obywatelstwo Unii Europejskiej, Wrocław 2000.

5. B. Mielnik (red.), Status prawny obywateli RP po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Wrocław 2005

6. D. Pudzianowska, Obywatelstwo w procesie zmian, Warszawa 2013

7. P. Sadowski, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: studium prawno-ustrojowe, Zamość 2013

8. A. Szymański, Obywatelstwo Unii Europejskiej, Warszawa 2004

9. W. Sadurski, Obywatelstwo europejskie, Studia Europejskie 4/2005

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Sadowski
Prowadzący grup: Paweł Sadowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)