Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki„Obywatelstwo europejskie”

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-2-OGN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnouniwersytecki„Obywatelstwo europejskie”
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie na studiach niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw instytucji i prawa Unii Europejskiej

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- wykład 15

Łączna liczba godzin kontaktowych: 15


Praca własna studenta:

- przygotowanie do wykładów: 15

- przygotowanie pracy zaliczeniowej: 15


Łączna liczba godzina pracy własnej studenta: 30

Liczba punktów ECTS: 1

Łącznie godzin: 45


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

projekt-praca zaliczeniowa pisemna, egzamin pisemny, test na platformie Microsoft Teams, U2, K1, K2, W1

Pełny opis:

1. Geneza integracji europejskiej. Wspólnoty europejskie i Unia Europejska;

2. Instytucja obywatelstwa – wprowadzenie do problematyki;

3. Podstawy prawne i geneza obywatelstwa europejskiego;

4. System gwarancji prawnych związanych z obywatelstwem europejskim;

5. Prawa jednostki związane z obywatelstwem europejskim;

6. Problemy prawne związane z obywatelstwem europejskim;

Literatura:

1. A. Cieleń, Prawa polityczne obywateli Unii Europejskiej, Warszawa 2008;

2. A. Fobe, Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2003;

3. A. Gubrynowicz, Obywatelstwo Unii Europejskiej, Stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008;

4. B. Mielnik, Obywatelstwo Unii Europejskiej, Wrocław 2000;

5. B. Mielnik (red.), Status prawny obywateli RP po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Wrocław 2005;

6. D. Pudzianowska, Obywatelstwo w procesie zmian, Warszawa 2013;

7. P. Sadowski, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: studium prawno-ustrojowe, Zamość 2013;

8. A. Szymański, Obywatelstwo Unii Europejskiej, Warszawa 2004;

9. W. Sadurski, Obywatelstwo europejskie, Studia Europejskie 4/2005

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W pogłębionym stopniu rozumie europejskie źródła prawa, zasady poszczególnych gałęzi prawa oraz treść przepisów niezbędnych w pracy każdego obywatela, K_W03

W pogłębionym stopniu zasady stosowania prawa, w szczególności metody interpretacji przepisów prawa oraz teorie wykładni, z uwzględnieniem orzecznictwa i dorobku doktryny, K_W04

- W zaawansowanym stopniu zna i rozumie instytucję obywatelstwa europejskiego oraz prawa je określające, jego i ich genezę, sposoby definiowania i zakres prawa oraz perspektywy rozwoju, K_W06

Umiejętności:

- Potrafi prawidłowo rozwiązywać złożone i nietypowe problemy pojawiające się w pracy każdego obywatela oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach; w szczególności poprzez poprawne identyfikowanie stanów faktycznych, ocenianie ich przez pryzmat prawnej relewantności oraz dokonywanie subsumpcji norm prawnych, a także formułować na tej podstawie wnioski odnoszące się do funkcjonowania instytucji obywatelstwa europejskiego i praw obywatelskich, K_U01

- Umie wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu poszczególnych gałęzi prawa, w szczególności prawidłowo dobierać źródła prawa oraz pozyskiwać treść przepisów niezbędnych w pracy, a także analizować je stosując różne wnioskowania prawnicze, w odniesieniu do obywatelstwa ponadnarodowego, K_U02

- Potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu teorii i praktyki stosowania prawa, w kontekście funkcjonowania instytucji europejskich, K_U03

Kompetencje:

- Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w pracy, w szczególności zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu odnoszących się do funkcjonowania obywatelstwa ponadnarodowego, K_K01

- Jest gotowy do wypełniania społecznych zadań w różnych dziedzinach życia; w szczególności przez inicjowanie działań własnych i podmiotów na rzecz interesu publicznego oraz współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, zwłaszcza w aspekcie praw obywatelskich w wymiarze europejskim, K_K02

- Jest gotów do myślenia, działania oraz kształtowania zachowania innych osób w sposób przedsiębiorczy w granicach określonych prawem, w ramach selektywnej oceny działania obywatelstwa europejskiego, K_K03

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 15 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Sadowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 15 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Sadowski
Prowadzący grup: Paweł Sadowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)