Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-ADS1-K-88
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych. Wykład kierunkowy dla studentów kierunku prawno-administracyjnego oraz administracji I stopnia stacjonarnych.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny "kontaktowe":

wykład - 30h


razem godzin kontaktowych - 30h

liczba punktów za godziny kontaktowe - 1 ECTS


Praca własna studenta:

bieżące przygotowanie do zajęć - 15h

lektura podręcznika i materiałów dydaktycznych - 15h

przygotowanie do zaliczenia przedmiotu - 90h


łącznie praca własna studenta - 120h

liczba punktów za pracę własną studenta - 4 ECTS


łączna liczba punktów za zaliczenie przedmiotu - 5 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Dla studentów kierunku administracja w cyklach kształcenia 2019/2020 oraz 2020/2021: udział w dyskusji w trakcie wykładu konwersatoryjnego: K-1; egzamin ustny lub pisemny (test otwarty, test opisowy): W-1, U-1, U-2, U-3.


Dla studentów kierunku prawno-administracyjnego od cyklu kształcenia 2019/2020 począwszy: zaliczenie ustne lub pisemne (test otwarty, test opisowy): W-1, W-2, U-1; udział w dyskusji w trakcie wykładu konwersatoryjnego: K-1.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009.

2. A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Warszawa 2012.

3. M. Klementowski, Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012.

4. M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2008.

5. S. Grodziski, Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 1998.

2. M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu, Warszawa 2011.

3. W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2020.

4. H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 2002.

5. M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Student kierunku Administracja w cyklach kształcenia 2019/2020 oraz 2020/2021:

W-1: posiada wiadomości na temat pozycji nauk o państwie i społeczeństwie i miejsca w nich nauk prawnych i nauk odnoszących się do administracji | K_W01

U-1: potrafi charakteryzować proces kształtowania się nowoczesnych ustrojów państwowych w Europie i USA w czasach nowożytnych | K_W16, K_U03

U-2: potrafi charakteryzować polskie oryginalne rozwiązania ustrojowe i wpływ obcych krajów na formę państwa na naszych ziemiach od początku epoki nowożytne | K_W16, K_U03

U-3: potrafi analizować przyczyny powstawania różnych form ustrojowych państwa w okresie od XV do XX wieku oraz wskazywać podobieństwa i różnice między nimi | K_W12, K_W16, K_U03

K-1: rozumie potrzebę uzupełniania i wykorzystywania wiedzy i umiejętności do aktywnego udziału w życiu politycznym kraju w celu kształtowania ustroju państwa | K_K02, K_K06, K_K07

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Student kierunku Prawno-administracyjnego od cyklu kształcenia 2019/2020 począwszy:

W-1: Zna i rozumie źródła prawa obrazujące ewolucję ustrojową państw w epoce nowożytnej | K_W01

W-2: zna i rozumie kształtowanie się zależności między organami stosującymi prawo a podmiotami, wobec których było ono stosowane w państwach absolutystycznych oraz konstytucyjnych | K_W04

U-1: potrafi komunikować się przy pomocy języka urzędniczego i prawniczego używając aparatu pojęciowego z zakresu nauk administracyjnych | K_U06

K-1: jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści w konfrontacji z materiałami źródłowymi oraz zasobami cyfrowymi | K_U05

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wrzyszcz
Prowadzący grup: Andrzej Wrzyszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Wiesław Tekely
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Wiesław Tekely
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0