Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia więziennictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-KR-LS-HW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia więziennictwa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

- wykład 15h

- ćwiczenia 15h

razem godzin kontaktowych - 30h


liczba punktów za godziny kontaktowe - 1 ECTS


Praca własna studenta:

przygotowanie do wykładów 20h

przygotowanie do ćwiczeń 20h

przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 13h

przygotowanie do egzaminu 25h


łącznie liczba godzin pracy własnej studenta: 78h

Liczba punktów ECTS - 3 ECTS


łącznie godzin - 108h

łączna liczba punktów za zaliczenie przedmiotu - 4 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

prace etapowe - W-1, W-2, U-3


bieżące przygotowanie do zajęć - U-1, U-2, U-3, K-2,


udział w dyskusji dydaktycznej - U-1, U-2, U-3, K-2,


egzamin pisemny z wykładu (wszystkie efekty kształcenia),


zaliczenie ćwiczeń ustne lub pisemne (wszystkie efekty kształcenia).

Pełny opis:

Celem kursu jest przekazanie uczestniczkom i uczestnikom wiedzy na temat rozwoju instytucji więzienia, rozumianej w szerokim znaczeniu, a więc nie tylko jako miejsca odbywania kary pozbawienia wolności, ale także innych form państwowego pozbawiania wolności w historycznej analizie. Przedstawione zostaną więc kwestie związane z rozwojem historycznym instytucji pozbawienia wolności sensu largo, sposobów jej wykonywania oraz poglądów doktryny dotyczących powyższych zagadnień.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Chmielewski K., Pająk M, Organizacja więziennictwa polskiego (1918-1939), Czasopismo Prawno-Historyczne 2017, t. LXIX, z. 2 - https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15150

2. Chmielewski K., Polska doktryna prawa penitencjarnego w okresie międzywojennym – zarys problematyki, Czasopismo Prawno-Historyczne 2016, t. LXVIII, z. 1 - https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/7974

3. Dziadzio A., Malec D., Historia prawa. Prawo karne w świetle źródeł, Kraków 1997

4. Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia,(różne wydania).

5. Pawlak K., Więziennictwo polskie w latach 1918-1939, Kalisz 1995

6. Raś D., Uwagi o więzieniach, zapobieganiu występkom i wychowaniu młodzieży. Wybór tekstów z XVI-XX wieku, Kraków 2011

7. Wala K., Systemy penitencjarne na przestrzeni XVIII i XIX wieku, Studia Iuridica Lublinensia 2015, t. XXIV, z. 4 - https://journals.umcs.pl/sil/article/viewFile/511/pdf

Literatura uzupełniająca:

1. Hansen E., John Howard a współczesna problematyka penitencjarna, Warszawa 2002

2. Kaczyńska E., Ludzie ukarani. Więzienia i system kar w Królestwie Polskim 1815-1914, Warszawa 1989

3. Maisel W., Archeologia prawna Europy, Warszawa-Poznań 1989

4. Maisel W., Archeologia prawna Polski, Warszawa-Poznań 1982

5. Migdał J., Raglewski J., Kara pozbawienia wolności. Zarys dziejów polskiej doktryny, prawa i praktyki penitencjarnej, Gdańsk 2005

6. Warylewski J., Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W-1: Student zna i rozumie genezę organów penitencjarnych możliwą do wykorzystania w pracy kryminologa | K_W03

W-2: Student rozumie konieczność udziału kryminologa/biegłego sądowego/wychowawcy w procesie stosowania prawa i póżniej w procesie wykonywania kary | K_W05

Umiejętności:

U-1: Student potrafi komunikować się wykorzystując pojęcia języka prawniczego, prezentując pisemnie wyniki własnych analiz dotyczących genezy systemów penitencjarnych, pomocne w pracy kryminologa | K_U04

U-2: Student potrafi uczestniczyć w dyskusji dydaktycznej dotyczącej genezy więziennictwa, rozumiejąc dzięki temu współczesne aspekty problemu, co może wykorzystać w pracy kryminologa | K_U05

U-3: Student potrafi planować i organizować pracę własną, wykonywać ją indywidualnie i we współpracy z innymi osobami w grupie w projektach poświęconych historii więziennictwa, dzięki czemu rozwija kompetencje konieczne w pracy kryminologa | K_U07

Kompetencje:

K-1: Student jest gotowy do krytycznej analizy posiadanej wiedzy i odbieranych treści w obrębie historii więziennictwa, które może wykorzystać w pracy kryminologa | K_K01

K-2: Student jest gotowy kultywować wzorce etycznego i praworządnego zachowania związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolnośc w pracy kryminologa | K_K04

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Mielnik
Prowadzący grup: Hubert Mielnik, Krzysztof Seroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Mielnik
Prowadzący grup: Hubert Mielnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Mielnik
Prowadzący grup: Hubert Mielnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0