Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wielkie procesy sądowe w dziejach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-P-MS-WPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wielkie procesy sądowe w dziejach
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe, w tym:


Wykład 15


Łączna liczba godzin kontaktowych: 15


Liczba punktów ECTS: 0,5Praca własna studenta:


przygotowanie do wykładu: 15


przygotowanie do zaliczenia: 20


łącznie liczba godzin pracy własnej studenta: 35liczba punktów ECTS: 1,5


Łącznie godzin: 50


Liczba punktów ECTS: 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- udział w dyskusji dydaktycznej: U-3, U-2


- analiza źródeł i wykonanie prac etapowych: U-1, U -2,


- zaliczenie pisemne: W-1, W-2, K-1, K-2

Pełny opis:

Wielkie procesy sądowe w dziejach to kurs, którego celem jest zapoznanie studentów i studentek z dziejami słynnych procesów, w oparciu o obowiązujące wówczas przepisy proceduralne i materialnoprawne oraz zapoznanie uczestniczących w nim ze zmianami prawa karnego procesowego na przestrzeni dziejów, w tym także z wpływem słynnych procesów na zmiany prawa karnego materialnego i procesowego. Kurs ma również na celu zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem i zasadami działalności organów ochrony porządku publicznego na przestrzeni wieków w oparciu o przemiany historyczno-ustrojowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2008.

2. K. Kolińska, „Słynne procesy”, Warszawa 2008.

3. F. McLynn, „Słynne procesy: sprawy, które tworzyły historię”, Warszawa 1996.

4. C. Riess, Procesy, które poruszyły świat, od antyku do XX wieku, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2011.

2. T. Maciejewski, Narzędzia tortur, sądów bożych i prób czarownic, Koszalin 1997.

3. K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Student:

Wiedza:

W-1: zna i rozumie podstawowe (reprezentatywne) instytucje prawa sądowego oraz ich ewolucję, zobrazowane na przykładach wielkich procesów sądowych, rozwijając umiejętności niezbędne w pracy prawnika | K_W02

W-2: zna i rozumie wpływ wielkich procesów sądowych na treść prawa i jego stosowanie, co jest przydatne w pracy prawnika. | K_W02, K_W04

Umiejętności:

U-1: potrafi dobierać źródła historyczne i analizować je pod kątem oceny najważniejszych procesów sądowych w dziejach, rozwijając umiejętności konieczne w pracy prawnika | K_U02

U-2: potrafi komunikować się, wykorzystując aparat pojęciowy języka prawnego i prawnego i prawniczego, właściwy dla prawa sądowego co jest niezbędne w pracy prawnika | K_U06

U-3: potrafi uczestniczyć w dyskusji dydaktycznej o cechach charakterystycznych najważniejszych procesów sądowych, co będzie przydatne w pracy prawnika | K_U06, K_U07

Kompetencje:

K-1: jest gotowy do krytycznej oceny własnej wiedzy i ma świadomość konieczności jej podnoszenia i samodoskonalenia jako przyszłego przedstawiciela zawodów prawniczych | K_K01

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Szewczak-Daniel
Prowadzący grup: Mariola Szewczak-Daniel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Szewczak-Daniel
Prowadzący grup: Mariola Szewczak-Daniel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-40af4beac (2024-06-11)