Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka i praktyka badań historycznoprawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-P-MiPBH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka i praktyka badań historycznoprawnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 15h


razem godzin kontaktowych - 15h

liczba punktów za godziny kontaktowe - 0,5 ECTS


Praca własna studenta

- przygotowanie do wykładów: 15h

- przygotowanie do zaliczenia: 5h

- lektura literatury i materiałów dostępnych online na Wirtualnym Kampusie UMCS: 25h


łącznie praca własna studenta - 45h

liczba punktów za pracę własną studenta - 1,5 ECTS


łączna liczba punktów za zaliczenie przedmiotu - 2 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- udział w wykładzie problemowym i konwersatoryjnym: W-1, W-2

- udział w dyskusji dydaktycznej: U-1, U-2

- wykonanie prac etapowych: U-3

- zaliczenie ustne (w tym w trybie zdalnym z wykorzystaniem MS Teams): W-1, W-2, K-1

Pełny opis:

Metodyka i praktyka badań historyczno-prawnych to wykład monograficzny, którego celem jest zapoznanie studentek i studentów z pojęciem nauki i podstawowymi założeniami metodologii nauki, etapami procesu badawczego (formułowaniem celu badań, problemu, hipotez), rolą historii prawa w poznawaniu uchylonych a nadal stosowanych przepisów dawnego prawa, naukami pomocniczymi historii (których dociekania są przydatne historykom prawa), zasadami prawa archiwalnego, praktycznymi wskazówkami prowadzenia badań archiwalnych, przykładami zastosowania wiedzy historyczno-prawnej i umiejętności archiwalnych w pracy prawnika, jak również publikowaniem wyników badań.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1988.

2) Maziarz J., Biegły sądowy z zakresu historii prawa, Kraków 2014.

3) Moszyńska A., Naworski Z., Użyteczność historii prawa dla współczesnego wymiaru sprawiedliwości, "Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego" 2014, t. 17.

4) Moszyńska A., Naworski Z., Rola nauk historycznoprawnych w orzecznictwie współczesnego wymiaru sprawiedliwości, "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" 2015/1.

5) Swieżawski A., Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001.

6) Uruszczak W., Z doświadczeń historyka prawa jako biegłego sądowego, "Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego" 2014, t. 17.

Literatura uzupełniająca:

1) Dominiczak H., Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998.

2) Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1998.

3) Konopczyński W., Historyka, oprac. M. Janowski, Warszawa 2015.

4) Mierzwa E.A., Historyka: wstęp do badań historycznych, Piotrków Trybunalski 2001.

5) Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2012.

6) Witkowski W., Historia prawa - nauka teoretyczna czy praktyczna, [w:] Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Sochacka, P. Jusiak, UMCS, Lublin 2014.

Efekty uczenia się:

Student:

w cyklach kształcenia od 2019/2020

Wiedza:

W-1: Zna i rozumie pojęcie nauki, klasyfikację dyscyplin naukowych i miejsce nauk prawnych w systemie nauki | K_W01

W-2: Zna i rozumie genezę instytucji prawnych odzwierciedloną w źródłach poznania prawa | K_W02

Umiejętności:

U-1: Potrafi dobierać źródła archiwalne, niezbędne do rozstrzygnięcia problemów pojawiających się w pracy prawnika |K_U01, K_U02

U-2: Potrafi formułować hipotezy badawcze związane z badaniami historyczno-prawnymi | K_U05

U-3: Potrafi prezentować wyniki własnych dociekań i własną ocenę wybranych publikacji naukowych, przygotowując noty recenzyjne publikacji z zakresu nauk prawnych | K_U08

Kompetencje:

K-1: Jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie metodologii nauki, korzystania ze źródeł archiwalnych związanych z historią prawa oraz publikowania wyników badań | K_K01

-----------------------------------------------------------------------------------------------

W cyklach kształcenia 2015/2016-2018/2019

Student:

W-1: zna pojęcie, zadania nauki i jej podział, z uwzględnieniem roli człowieka jako twórcy nauki | KW_01

W-2: wie, jakie są elementy procesu badawczego | KW_02

W-3: posiada wiedzę na temat rodzajów źródeł historycznych | KW_02

W-4: wie, jakie są subdyscypliny nauk historycznych oraz nauki pomocnicze historii | KW_01

W-5: posiada wiedzę o wybranych zasadach archiwistyki i prawa archiwalnego | KW_14

W-6: zna różne podejścia badawcze, takie jak falsyfikacjonizm, probabilizm itd. | KW_02

W-7: zna przykłady zastosowania wiedzy historyczno-prawnej w pracy prawnika | KW_14

W-8: zna wybrane bazy danych przydatne w pracy historyka prawa | KW_10

U-1: potrafi przedstawiać zasady konstruowania hipotez, formułowania celów badawczych i omawiać części składowe definicji naukowej | KU_05

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Dąbrowski
Prowadzący grup: Karol Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Dąbrowski
Prowadzący grup: Karol Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Dąbrowski
Prowadzący grup: Karol Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Dąbrowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0