Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo ochrony zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-P.470
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony zdrowia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe : 30 godz. wykładu

Liczba punktów za godziny kontaktowe: 1 ECTS.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 90 godz.,

w tym: 30 godz. bieżącego przygotowywanie się do zajęć, 60 godz. przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania.

Liczba punktów za pracę własną: 3 ECTS.

Łączna liczba godzin: 120 g.

Łączna liczba punktów: 4 ECTS.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru) - weryfikacja wszystkich efektów kształcenia

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką prawa ochrony zdrowia, a w szczególności z zasadami organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce i zasadami finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Przedmiotem wykładu jest również problematyka praw pacjenta, która obejmuje przedstawienie praw pacjenta w poszczególnych obszarach systemu ochrony zdrowia oraz sposoby ochrony tychże praw. W ramach wykładu studenci zostaną zapoznani także z zasadami wykonywania działalności leczniczej w Polsce, z zasadami wykonywania zawodów medycznych oraz z zasadami funkcjonowania samorządów zawodów medycznych.

Literatura:

1. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2016

2. R. Kubiak, Prawo medyczne, Warszawa 2014

3. B. Sygit, D. Wąsik, Prawo ochrony zdrowia, Difin 2016

4. D. Karkowska, Prawa pacjenta, Warszawa 2009

5. A. Rabiega, Ochrona życia i zdrowia ludzkiego w działaniach podmiotów administrujących w sferze opieki zdrowotnej, Warszawa 2009

6. M. Paszkowska, System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, Difin 2015

7. G. Moroz, Z. Orzeł (red.), Prowadzenie działalności leczniczej, Warszawa 2012

8. M. Dercz, H. Izdebski, T. Rek, Prawo publiczne ochrony zdrowia, Kraków 2013

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia dla roku 19/20:

1. Absolwent kierunku Prawo zna i rozumie organizację systemu ochrony zdrowia w Polsce, jego ewolucję, w tym także zadania organów administracji rządowej i samorządowej w sferze opieki zdrowotnej K_W02, K_W05, K_W06

2. Absolwent kierunku Prawo zna zasady wykonywania działalności leczniczej oraz zasady wykonywania zawodów medycznych i funkcjonowania samorządów zawodów medycznych – K_W02, K_W06

3. Absolwent kierunku Prawo zna zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych oraz pozycję ustrojową i zadania Narodowego Funduszu Zdrowia – K_W02, K_W05, K_W06

4. Absolwent kierunku Prawo potrafi wymienić i wyjaśnić istotę praw pacjenta oraz proponować rozwiązania służące poprawie skuteczności ochrony praw pacjenta K_U02, K_U05

5. Absolwent kierunku Prawo jest gotów do formułowania własnych ocen na temat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, a także zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym zapewnienia obywatelom przez władze publiczne równego dostępu do świadczeń finansowanych ze środków publicznych K_K01

Efekty kształcenia dla roku 16/17, 17/18, 18/19:

1. Student zna i potrafi opisać organizację systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym w szczególności zadania administracji rządowej i samorządowej w sferze opieki zdrowotnej– K_W02, K_W03, K_W05

2. Student zna zasady wykonywania działalności leczniczej oraz zasady wykonywania zawodów medycznych i funkcjonowania samorządów zawodów medycznych – K_W02, K_W06

3. Student zna zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych oraz pozycję ustrojową i zadania Narodowego Funduszu Zdrowia – K_W02, K_W04, K_W05

4. Student potrafi wymienić i wyjaśnić istotę praw pacjenta oraz proponować rozwiązania służące poprawie skuteczności ochrony praw pacjenta – K_U05

5. Student rozumie rolę państwa w zakresie zapewnienia obywatelom dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, a także dostrzega trudności związane z realizacją tego zadania w kontekście ograniczonych możliwości finansowych państwa–K_K01, K_K08

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołoszyn-Cichocka
Prowadzący grup: Agnieszka Wołoszyn-Cichocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0