Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo antymonopolowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-PB-PAnty
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo antymonopolowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (liczba godzin wg planu studiów), w tym:wykład: 30 godz.Przygotowanie do zajęć (łącznie dla wszystkich form): 20 godz.Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu (łącznie dla wszystkich form): 25 godz.Łącznie godzin: 75.Punkty ECTS: 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin testowy: W1, W2, U1, U2, K1

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień dotyczących ochrony konkurencji przed negatywnymi działaniami uczestników rynku. Omówienie warunków rozwoju i ochrony konkurencji oraz ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów (dokonywanej w interesie publicznym). Przedstawienie zasad i trybu przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję (czyli porozumieniom ograniczającym konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej), a także praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów i antykonkurencyjnym koncentracjom (łączeniu się) przedsiębiorców. Analiza funkcjonowania organów odpowiedzialnych za organizację ochrony konkurencji i konsumentów – m.in. uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Handlowej i rzeczników konsumentów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A.Powałowski, Prawo ochrony konkurencji, Warszawa 2015

2. M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2008

3. Bolecki A., Drozd S., Famirska S., Kozak M., Kulesza M., Madała A., Wardyński T., Prawo konkurencji, Warszawa 2012

4. Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2014.

5. A. Powałowski, Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

1. M. Stefaniuk, Publicznoprawne reguły konkurencji, Lublin 2005

2. H. Gronkiewicz-Waltz (red.), M. Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

W1: Zna i rozumie istotę problematyki ochrony konkurencji i konsumentów, K_W05

W2: Zna zakres działania i kompetencje organów w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów, K_W04

W3: Zna różnorodne praktyki ograniczające konkurencję, K_W03

U1: Potrafi poddać analizie praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, K_U01, K_U04

U2: Potrafi poddać analizie praktyki ograniczające możliwości łączenia się podmiotów gospodarczych, K_U01

K1: Prezentuje postawę zrozumienia dla konieczności rozwoju przedsiębiorczości lecz również ochrony praw konsumentów i uczciwej konkurencji, K_K04

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Zdyb
Prowadzący grup: Marian Zdyb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Spasowska-Czarny
Prowadzący grup: Hanna Spasowska-Czarny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Spasowska-Czarny
Prowadzący grup: Hanna Spasowska-Czarny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Zdyb
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)