Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-PB-PEwSC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

prawo cywilne w obrocie gospodarczym

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

liczba godzin wykładu: 30

łączna liczba godzin kontaktowych: 30

liczba punktów za godziny kontaktowe: 1

bieżące przygotowywanie się do zajęć: 21 godzin

przygotowanie do zaliczenia końcowego: 30 godzin

łączna liczba godzin pracy własnej: 51 godzin

liczba punktów za pracę własną: 2

łączna liczba godzin: 81

łączna liczba punktów ECTS: 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

egzamin testowy - wszystkie efekty

Pełny opis:

W ramach wykładu zostaną omówione - na przykładach i kazusach z praktyki - regulacje prawne dotyczące postępowania egzekucyjnego, takie jak pojęcie, cel i funkcja tego postępowania, jego stosunek do innych postępowań, w tym do postępowania rozpoznawczego, zabezpieczającego oraz upadłościowego i restrukturyzacyjnego. W następnej kolejności zostanie scharakteryzowana regulacja dotycząca organów prowadzących to postępowanie (właściwość i zbieg egzekucji) oraz stron i innych uczestników, a także przebieg (stadia) postępowania egzekucyjnego: badanie przesłanek postępowania i skutki ich braku (pierwotnego i następczego) - odrzucenie wniosku o wszczęcie egzekucji lub zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego oraz wszczęcie egzekucji. Będzie mowa o podstawie egzekucji (tytuł egzekucyjny i wykonawczy) oraz o postępowaniu klauzulowym, a następnie zostaną przedstawione regulacje ogólne (poszukiwanie majątku dłużnika, środki zaskarżenia, powództwa przeciwegzekucyjne). Na koniec zostaną wyjaśnione zasady sporządzania planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji i jego zaskarżanie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A.Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2020

Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne, red. J.Gołaczyński, Warszawa 2019

P. Pogonowski, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2007;

K. Korzan, Sądowe postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1986;

E. Wengerek, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1978

Literatura uzupełniająca:

W.Broniewicz, A.Marciniak, I.Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2020 [rozdział „Postępowanie egzekucyjne”]

Postępowanie cywilne, red. M.Rzewuski, Warszawa 2019 [rozdział „Postępowanie egzekucyjne”]

P.Cioch, J.Studzińska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2019, [rozdział „Postępowanie egzekucyjne”]

A.Zieliński, K.Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2020 [rozdział „Postępowanie egzekucyjne”]

Efekty uczenia się:

Dla cykli od 2019/2020:

wiedza:

W-1: Student zna rolę prawa postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, jego relacje do innych gałęzi prawa i rozumie potrzebę wykorzystywania ich w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_W01)

W-2; Student zna źródła prawa postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego oraz rozumie potrzebę wykorzystywania ich w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K-W03)

W-3: Student zna istotę poszczególnych zasad postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego oraz rozumie potrzebę wykorzystywania ich w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_W03, K_W04)

W-4; Student zna przepisy normujące prawa i obowiązki uczestników postępowania zabezpieczającego i postępowania egzekucyjnego oraz rozumie potrzebę wykorzystywania ich w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_W05)

W-5: Student zna przebieg postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego oraz rozumie potrzebę wykorzystywania tej wiedzy w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_W03, K_W04)

umiejętności:

U-1: Student potrafi stosować reguły reguły służące wykładni (interpretacji) przepisów regulujących postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne oraz rozumie potrzebę wykorzystywania ich w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_U02, K_U03, K_U04)

U-2: Student potrafi ocenić konsekwencje poszczególnych norm prawa postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego dla praw i obowiązków konkretnych uczestników postępowania oraz rozumie potrzebę wykorzystywania tej umiejętności w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_U01, K_U04)

U-3: Student potrafi rozstrzygać konkretne stany faktyczne z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego oraz uzasadniać zaproponowane rozstrzygnięcie oraz rozumie potrzebę wykorzystywania tej umiejętności w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_U01, K_U02, K_U04, K_U05)

U-4: Student potrafi sporządzić w formie pisemnej podstawowe czynności procesowe w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym oraz rozumie potrzebę wykorzystywania ich w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_U08)

kompetencje:

K-1 Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego, ma świadomość konieczności podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę wykorzystywania takich kompetencji w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_K01)

k-2: Student rozstrzygając konkretne stany faktyczne potrafi współdziałać w grupie, kierować zespołem, podejmować działania służące współpracy z otoczeniem oraz rozstrzygać dylematy związane z podejmowanymi czynnościami, doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, również w aspekcie interdyscyplinarnym oraz rozumie potrzebę wykorzystywania tych umiejętności w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_U01, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10)

Dla cykli do 2018/2019 włącznie:

wiedza:

W-1: Student zna rolę prawa postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego jego relacje do innych gałęzi prawa oraz rozumie potrzebę ich wykorzystywania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_W01)

W-2; Student zna źródła prawa postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego oraz rozumie potrzebę ich wykorzystywania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K-W10, K-W14)

W-3: Student rozumie istotę poszczególnych zasad postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego oraz rozumie potrzebę ich wykorzystywania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_W03, K_W04, K_W07, K_W12, K_W14, K_W15, K_W16)

W-4; Student zna przepisy normujące prawa i obowiązki poszczególnych uczestników postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego oraz rozumie potrzebę ich wykorzystywania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W09, K_W11, K_W 13, K_W14)

W-5: Student zna przepisy normujące przebieg postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego oraz rozumie potrzebę ich wykorzystywania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy(K_W04, K_W09, K_W 11, K_W13, K_W14)

umiejętności:

U-1: Student potrafi stosować reguły reguły służące wykładni (interpretacji) przepisów regulujących postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne oraz rozumie potrzebę wykorzystywania tej umiejętności w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_U02, K_U07, K_U10)

U-2: Student potrafi ocenić konsekwencje poszczególnych norm prawa postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego dla praw i obowiązków konkretnych uczestników postępowania, w tym zwłaszcza dla jego organów oraz rozumie potrzebę wykorzystywania tej umiejętności w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08)

U-3: Student potrafi rozstrzygać konkretne stany faktyczne z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego oraz uzasadniać zaproponowane rozstrzygnięcie oraz rozumie potrzebę wykorzystywania tej umiejętności w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_U01, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U15, K_U19)

U-4: Student potrafi sporządzić w formie pisemnej podstawowe czynności procesowe w postępowaniach zabezpieczającym i egzekucyjnym nieprocesowym oraz rozumie potrzebę wykorzystywania tej umiejętności w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_U01, K_U07, K_U10, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U19)

kompetencje:

K-1 Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego, ma świadomość konieczności podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę wykorzystywania tej kompetencji w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_K01, K_K02)

K-2 Student rozstrzygając konkretne stany faktyczne potrafi współdziałać w grupie, kierować zespołem, podejmować działania służące współpracy z otoczeniem oraz rozstrzygać dylematy związane z podejmowanymi czynnościami, doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, również w aspekcie interdyscyplinarnym oraz rozumie potrzebę wykorzystywania tej kompetencji w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K12)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olimpia Marcewicz-Kochnio
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olimpia Marcewicz-Kochnio
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0