Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy logistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-PB-PL
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy logistyki
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://kampus.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe, w tym:

Wykład: 15

Ćwiczenia: 15

Łączna liczba godzin kontaktowych: 30

Liczba punktów ECTS: 1


Praca własna studenta:

przygotowanie do ćwiczeń: 10h

przygotowanie do wykładu:

przygotowanie do zaliczenia: 10h

przygotowanie do egzaminu:

Łączna liczba godzin pracy własnej studenta: 51

Liczba punktów ECTS: 2


Łącznie godzin: 81

Łączna liczba punktów ECTS: 3


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzami: test online,

egzamin poprawkowy: ustny


Pełny opis:

Cykl wykładów i ćwiczeń ma za zadanie przekazanie podstawowych informacji z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

Obejmuje następujące zagadnienia:

istota logistyki, definicja podstawowych pojęć, charakterystyka podstawowych funkcji logistycznych, zarządzanie logistyczne, koszty logistyczne, transport i spedycja, branża TSL, magazynowanie, obsługa w terminalach i centrach logistycznych, zarządzanie łańcuchami dostaw, zakupy i zaopatrzenie, rola informacji i systemów identyfikacji w logistyce, rozwój nowoczesnych form logistyki: e-logistyka, eco-logistyka.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (red.), Logistyka, Poznań 2009.

2. Coyle J., Bardi E. J., Zarządzanie logistyczne, Warszawa 2002.

3. Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, Warszawa 2010.

4. Gołembska E. (red.), Logistyka międzynarodowa, Warszawa 2014.

5. Grzybowska G., Podstawy logistyki, Warszawa 2009.

6. Kuriata A., Podstawy logistyki, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

1. Blaik P. (red.), Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Warszawa, 2014.

2. Blaik P. (red.), Efektywność logistyki, Warszawa 2016.

3. Gołembska E., Bentyn Z., Gołembski M (red.), Logistyka usług, Warszawa 2017.

4. Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M, KolińskiA., Andrzejczyk P., Logistyka w jednostkach gospodarczych, Poznań 2015.

5. Skowronek Cz., Sarjusz Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01. Student / studentka ma podstawową wiedzę z zakresu nauk o logistyce, rozumie jej źródła, powiązania i zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

W02. Student / studentka zna podstawowe cele i zadania branży TSL w globalnej gospodarce.

W03. Student / studentka zna metody, techniki i narzędzia właściwe dla zarządzania organizacjami i procesami logistycznymi, pozwalające na pozyskiwanie i analizę danych społeczno-gospodarczych w branży TSL.

W04. Student / studentka zna podstawowe metody oceny efektywności i skuteczności przedsiębiorstw w poszczególnych obszarach funkcjonalnych, ze szczególnym naciskiem na efektywność z zakresie usług logistycznych.

W05. Student / studentka ma wiedzę o znaczeniu norm i standardów w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych (prawo krajowe i międzynarodowe, w tym konwencje międzynarodowe w oszarze transportu).

Umiejętności:

U01. Student / studentka potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-gospodarcze zachodzące w branży TSL.

U02. Student / studentka potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych.

U03. Student / studentka dostrzega potrzeby zmian w organizacji i opracowywania planu zarządzania zmianami.

U04. Student / studentka potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do identyfikowania i prawidłowego interpretowania zjawisk i procesów zachodzących w branży TSL.

U05. Student / studentka potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii logistycznej.

Kompetencje społeczne:

K01. Student / studentka ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

K02. Student / studentka potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

K03. Student / studentka potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społeczno-gospodarczych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne, polityczne i społeczne.

K04. Student / studentka dokonuje krytycznej samooceny poziomu własnej wiedzy i umiejętności oraz jest świadomy / świadoma konieczności ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności.

K05. Student / studentka uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych oraz korzystania z wiedzy eksperckiej w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wiechetek
Prowadzący grup: Łukasz Wiechetek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Dolecka
Prowadzący grup: Marta Dolecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wiechetek
Prowadzący grup: Łukasz Wiechetek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sergiusz Kuczyński
Prowadzący grup: Katarzyna Budzyńska, Sergiusz Kuczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sergiusz Kuczyński
Prowadzący grup: Katarzyna Budzyńska, Sergiusz Kuczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)