Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy publicznego prawa bankowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-PB-PPPB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy publicznego prawa bankowego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.umcs.pl/pl/podstawy-publicznego-prawa-bankowego,15202.htm
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe, w tym:

wykład: 30

Liczba punktów ECTS: 1


Praca własna studenta:

przygotowanie do zajęć: 30

przygotowanie do uczestnictwa w procesie oceniania: 30

Łączna liczba godzin pracy własnej studenta: 60

Liczba punktów ECTS: 2


Łącznie godzin: 81


Łączna liczba punktów ECTS: 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin w formie testowej - w zakresie wszystkich efektów kształcenia.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych pojęć i źródeł publicznego prawa bankowego. Przedmiot umożliwia zapoznanie się z zasadami tworzenia, funkcjonowania oraz likwidacji banków oraz innych podmiotów uprawnionych do czynności depozytowo-kredytowych. W trakcie zajęć wykorzysytwana jest metoda case study pozwalająca na uporządkowanie wiedzy z zakresu prawa bankowego potrzebnej w działalności gospodarczej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hanusz A. (red.), Prawo finansowe. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2019.

2. A. Kawulski, Prawo bankowe. Komentarz LexisNexis 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Brzozowski A., Jastrzębski J., Kaliński M., Kocot W.J., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2021.

2. Szczęśniak P., Środki przymusowej restrukturyzacji banku, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student zna i rozumie:

W-1: w zaawansowanym stopniu krajowe i ponadnarodowe źródła publicznego prawa bankowego oraz treść przepisów niezbędnych w działalności gospodarczej – K_W01

W-2: różnorodne metody interpretacji przepisów publicznego prawa bankowego oraz teorie wykładni – K_W02

W-3: złożone zależności między organami stosującymi publiczne prawo bankowe w działalności gospodarczej, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami, wobec których jest ono stosowane – K_W04

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi:

U-1: prawidłowo rozwiązywać pojawiające się w działalności gospodarczej złożone i nietypowe problemy związane z publicznym prawem bankowym oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych; w szczególności poprzez poprawne identyfikowanie stanów faktycznych oraz dokonywanie subsumpcji norm prawnych - K_U01

U-2: analizować możliwe rozwiązania konkretnych problemów związanych z publicznym prawem bankowym, w szczególności prawidłowo dobierać źródła prawa i pozyskiwać treść przepisów niezbędnych dla przedsiębiorcy dotyczących obsługi bankowej z uwzględnieniem aktualnej sytuacji gospodarczej - K_U02

U-3: odpowiednio dobierać i stosować właściwe produkty bankowe w działalności przedsiębiorcy - K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student jest gotów do:

K-1: krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu publicznego prawa bankowego i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w działalności gospodarczej związanych z zawieraniem umów bankowych, w szczególności zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu - K_K01

K-2: dzięki znajomości norm publicznego prawa bankowego do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w granicach określonych prawem - K_K03

K-3: kultywowania i upowszechniania wzorców etycznego i praworządnego zachowania przedsiębiorcy w przedmiocie ochrony tajemnicy bankowej oraz przeciwdziałania oszustwom bankowym i praniu pieniędzy - K_K04

Praktyki zawodowe:

Zaliczenie przedmiotu nie wymaga odbycia praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Niezgoda
Prowadzący grup: Andrzej Niezgoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Szczęśniak
Prowadzący grup: Paweł Szczęśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Szczęśniak
Prowadzący grup: Paweł Szczęśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Szczęśniak
Prowadzący grup: Paweł Szczęśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0