Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawne systemu gospodarczego Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-PB-PPSGUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawne systemu gospodarczego Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe, w tym:

wykład 30

Łączna liczba godzin kontaktowych: 30

Liczba punktów ECTS: 1

Praca własna studenta:

przygotowanie do wykładów: 30

przygotowanie do egzaminu: 60

Łączna liczba godzin pracy własnej studenta: 90

Liczba punktów ECTS: 3


Łącznie godzin: 120

Liczba punktów ECTS: 4

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

ocena ciągła (obecność w trakcie wykładu i aktywność).
W1, W2 – egzamin pisemny (test)

U2, K1, K2 – egzamin ustnyMetody dydaktyczne: metoda aktywizująca, analiza i rozwiązywanie kazusów, dyskusja dydaktyczna, prezentacja multimedialna

Pełny opis:

Wykład dotyczy wybranych zagadnień prawa gospodarczego UE. Omawiana jest problematyka Unii jako organizacji międzynarodowej, w ramach której dokonuje się integracja gospodarcza (analizowane są poszczególne stadia integracji). Zakres merytoryczny wykładu wyznacza ogólna charakterystyka rynku wewnętrznego UE z uwzględnieniem znaczenia swobód na rynku wewnętrznym.

Literatura:

J. Barcz (red.),Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 2011.

2.A.Kuś (red.), Prawo materialne UE w zarysie, Lublin 2011.

3.A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak (red.), Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum, Warszawa 2012.

4.A.Przyborowska-Klimczak, E.Skrzydło -Tefelska (red.), Dokumenty europejskie, Tom 1 i 2, Lublin 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student zna i rozumie treść regulacji prawnych dotyczących ogólnych mechanizmów i zasad funkcjonowania wspólnego rynku K_W04, KW_05

2. Student zna i rozumie regulacje prawne dotyczące poszczególnych swobód wspólnego rynku: swobody przepływu towarów, osób, usług i kapitału K_W04, KW_05

Umiejętności

1. Student potrafi rozpoznać i opisać relacje pomiędzy poszczególnymi swobodami wspólnego rynku K_U01, K_U03, K_U07

2. Student potrafi interpretować i stosować przepisy prawa regulujące funkcjonowanie swobód wspólnego rynku: swobody przepływu towarów, osób, usług i kapitału K_U01, K_U03, K_U07

Kompetencje

1. Student, dzięki znajomości właściwe orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest gotów dokonać analizy konkretnych stanów faktycznych w świetle obowiązujących przepisów prawa K_K01

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Całka
Prowadzący grup: Edyta Całka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Całka
Prowadzący grup: Edyta Całka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Całka
Prowadzący grup: Edyta Całka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Całka
Prowadzący grup: Edyta Całka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-f918feda1 (2023-09-29)